zondag 10 juli 2011

Holy Trinity in Utrecht

Vanmorgen hebben we Anglicaans gekerkt in Utrecht, aan het Van Limburg Stirumplein; onze dochter Rosemarie gaat daar per slot van rekening heen, en Stephanie en haar man Jouke-Thiemo waren daar ook lid tot ze naar Den Haag verhuisden. Het kerkje liep gezellig vol met opvallend veel jongeren.

In de dienst werd speciaal gelegenheid gegeven voor voorbede voor zieken. Mensen konden naar voren gaan voor handoplegging en/of om met olie gezalfd te worden. Daarbij kon je ook om voorbede voor familie of vrienden vragen. Opvallend dat 75% van de aanwezigen van de gelegenheid gebruik maakten. En het was niet eens een pinkstergemeente :-)

16 opmerkingen:

gert zei

Hoi Jos,mooi om te horen,gelukkig zien ze in verschillende kerken eindelijk meer en meer in dat de evangelische way of church wereldwijd de meest aansprekelijke en het meest in overeenstemming met de Bijbel is.

Kom je trouwens nog naar Zierikzee (of wil je daar weer geen antwoord op geven?)

mdvvdm zei

De evangelische kerk = de enige ware, waar ken ik dat toch van? Één verschil: de Vrijgemaakten zochten destijds hun kracht - God dank! - niet in het meest aansprekelijke!

Jos M. Strengholt zei

Gert, de 'evangelische way of church' bestaat helemaal niet. Je bedoelt nu waarschijnlijk hoe jullie het in Zierikzee doen?

Nee, ik kom niet langs in Zierikzee... mn agenda was al vol met preken in vier andere evangelische gemeenten :-)

Anne zei

@Gert: eindelijk? Deze kerk doet dit al jaren...

gert zei

Hoi mdvvdm,ik beweer nergens dat de evangelische de enig ware kerk zou zijn,ik heb het over de evangelische formule die spreekt wereldwijd het meest de mens anno nu aan.
Wat bv.Zierikzee betreft vele mensen uit de plaatselijke tradikerken zoeken hun "heil" bij de evangelische.
Rot voor jullie lange tenen maar wel waar!

Jos M. Strengholt zei

Ha Gert. Lange tenen? Eerder 'ken uw historie'. Anglicanen hebben het zalven van zieken en bidden met handoplegging niet van de evangelische gemeente in Zierikzee geleerd; wel van de Rooms Katholieke, Russische Orthodoxe, Grieks Orthodoxe, Koptische Orthodoxe en al die andere kerken die teruggaan op de vroege kerkgeschiedenis.

In alle grote wereldkerken wordt voor zieken gebeden. Priesters hebben altijd een voorraad zalfolie. Maar om dat nu 'evangelische way of church' te noemen....

Peter Boswijk zei

In Holy Trinity Utrecht zijn er 4 van deze diensten per jaar. Dus Gert zou een verkeerd beeld hebben wanneer dit elke week plaatsvindt. En ik sluit me graag aan bij wat Jos hier verder over zegt. Verder is het misschien aardig als ons Gert ons uitlegt waar hij precies naar verwijst als hij spreekt over de 'evangelische' way of church zijn.

gert zei

Hoi Jos,eerst maak je zelf de "verwonderde" opmerking;
"en het was niet eens een pinkstergemeente" en nu doe je alsof gebed door handoplegging en het zalven zo gebruikelijk is binnen de traditionele kerken.
Natuurlijk wordt er veel vóór zieken gebeden,maar mét zieken zoals bv.Jacobus bedoeld veel minder.

Wat ik bedoel met evangelische way of church is natuurlijk breder dan het zalven van de zieken er wordt over het algemeen meer een relatie gezocht/beleefd tussen de gelovigen en de Heer Jezus,daarnaast dat de Bijbel gezag heeft,en dat er een sterk getuigenis is naar de wereld toe.

gert zei

Hoi Peter,ik had al een reaktie geplaatst,voordat ik jou reaktie las,maar misschien is je vraag toch beantwoord.

Jos schetste dus een beetje een verkeerd beeld.Één zwaluw.....

Jos M. Strengholt zei

Mijn opmerking 'het was niet eens een pinkstergemeente' was niet serieus bedoeld maar schertsend. Er zijn nogal wat lui die menen dat gebed met handoplegging en zalving met olie een soort uitvinding van pinkstergemeenten is. Niet dus; het wordt in alle wereldkerken gedaan.

Jos M. Strengholt zei

Gert, je reactie op Peter is eigenaardig. Vertel me eens hoe vaak ik jouw gemeente zieken met olie worden gezalfd? Hoe vaak per jaar gebeurt dat ik een dienst? De paar dat ik er was gebeurde dat niet, dus ik neem aan dat jullie ook niet elke week zoiets hebben.

In Egypte ga ik trouwens wekelijks een woensdag-dienst houden - een gewone 'avondmaalsdienst' waarbij we speciaal aandacht geven aan voorbede voor zieken. Ik ga daarvoor overigens geen witte schoenen aanschaffen en ik ga ook niet op mensen blazen zodat ze omvallen. Dit ter info.

gert zei

Hoi Jos,bij ons worden de zieken gezalft die daar zelf om vragen.
Het zalven en het gelovige gebed gebeurt echter niet in de zondagse samenkomst maar met de oudsten en de zieke apart.
Er kan ook sprake zijn van zonde belijden,daarom gebeurt het in een vertrouwelijke sfeer.

Kort gelee echter was een roekeloos jong ventje lid van onze gemeente aan het stunten geweest met z'n crossfiets.Hij had een soort op en afrit gemaakt vanaf een zeecontainer.Je raad het al hij flikkerd boven van de container af op z'n nek.Resultaat volkomen in coma.Z'n moeder ass.van de huisdokter vroeg de gealarmeerde huisarts om z'n diagnose,weinig of geen hoop was zijn antwoord.De jongen z'n toestand was zo slecht dat hij per traumaheli naar het Erasmusziekenhuis in R'dam is vervoerd,trouwens alle aanwezige hulpverleners stelde dezelfde zeer sombere diagnose.

Dit gebeurde maandagmiddag,maandag avond hebben wij Bijbelstudie,het schrikkelijke voorval werd gedeeld en daarna is er door de aanwezigen met kracht gebeden voor de jongenman die in diepe coma lag in Rotterdam/Erasmus.

Een groot wonder vond daarna plaats,de jonge liep diezelfde avond op eigen benen het zieknhuis uit!Hij was/is volkomen genezen!

Het ligt dus niet aan de olie,of aan bepaalde formules of aan een bepaalde regelmaat,maar aan de genade van de Levende God.

Peter Boswijk zei

Ha Gert,

Amen dat het alleen Gods genade is. Wat een fantastisch nieuws over die broeder.

Niettemin zie ik nog steeds niet zo waarom de drie kenmerken die je noemt zo bijzonder voor de evangelical way of Church zijn is: een relatie met Christus, het gezag van de Schrift en het verkondigen van het evangelie vindt je ook in de rooms katholieke kerk om maar wat te noemen... Waarom wil je die drie kenmerken zo verabsoluteroen en dan monopoliseren en dan ook nog tegenover 'tradikerken'. Wat een ongelooflijke neerbuigende term overigens om zo over Gods heiligen en Zijn heilige kerk te spreken.

gert zei

Hoi Peter,wat voor verschil is er tussen de uitdrukking traditionele kerken en de afkorting tradikerken?
Het is daarnaast totaal niet mijn bedoeling om neerbuigend te doen tav deze kerken.

Daarnaast ben ik toch van mening dat het nooit Gods bedoeling is geweest dat er bv een log instituut als de RK Kerk met een paus en al z'n rijkdom/macht en zondige praktijken die recent aan het licht zijn gekomen zou bestaan.

Volkomen onBijbels,
God,zo leert de Bijbel is ook tav geloofsgemeenschappen voor kleinschaligheid,kleine gemeenschappen van wedergeboren mondige mensen die allerlei geestesgave bezitten,ipv leken en ingewijden.

Ook vele protestante kerken verenigd in de wereldraad van kerken zijn God een gruwel,laatst hebben ze het bestaan van Israel nota-bene nog als zondig bestempeld,ook de relatie van bv.de pkn met een organisatie als sabeel is zeer verwerpelijk.

Gods heilige kerk is natuurlijk een term die het altijd wel goed doet,maar volgens mij zijn dat alleen wederom geboren mensen die gekozen hebben Jezus te volgen en de smalle weg van heiligmaking gaan.
Juist voor deze mensen is vaak opmerkelijk genoeg geen plaats binnen deze tradikerken met het gevolg dat deze zich aansluiten bij Bijbels evangelische groepen.

Peter Boswijk zei

Tja Gert,

Met alle respect. Maar je begint nu over andere punten te praten. Er zijn vele vooraannamen in de posities die niet geheel terug te vinden zijn in de H. Schrift, zoals je bedoelde scheiding tussen een zichtbare en een onzichtbare kerk, en de kleinschaligheid cq institutionele oneenheid van de kerk. Over die punten zullen we het niet eens zijn. Vervolgens kom je op een aanvalaanval op de wereldraad van kerken, terwijl vele evangelische kerken en stromingen daar lid zijn. Van de pinksterkerken, Association The Church of God, maar ook de World Evangelical Alliance en de Pentecostal WOrld Fellowship is lid van de wereldraad van kerken. En de Evangelische Alliantie is deel van de World Evangelical Alliance. En welke kerken zijn lid van de EA, juist: Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (die overigens ook lid zijn van de PWF), Leger des Heils (die dopen niet eens!), Unie van Baptistengemeenten, Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten, Kerk van de Nazarener, Rafael Nederland. En als klap op de vuurpeil is de EA op 27 juni ook nog een ‘strategisch partnerschap’ aangegaan met de door jou verfoeide Raad van Kerken. Ik weet niet of je zelf lid bent van een van deze evangelische kerken, maar het geeft alleen aan dat de evangelische kerken net zo institutioneel verbonden zijn met deze organisaties.

gert zei

Hoi Peter,ik reageerde op de kritiek die jij had tav mijn uitdrukking tradikerk en jou uitdrukking Gods heilige kerk.

Ik heb de laatste tijd in het boek handelingen de zendingsreizen van Paulus weer eens aandachtig gelezen.Wat Paulus toen beoogde/nastreefde en de vele kerkgenootschappen wereldwijd en hun funktioneren nu staat volgens mij zo haaks op Paulus bedoelingen.Ik bezocht bv.enkele malen Lourdes,wat je daar voor poppenkast ziet en hoort,mam man!
Om dat nou Gods heilige kerk te noemen.

Volgens mij zijn trouwens wat de evangelischen betreft alleen enkele baptisten lid van de wereldraad.
En er is denk ik trouwens een groot verschil tussen wat jij en enkele anderen en ik onder evangelische kerken verstaan.

Neem bv.de Anglikaanse kerk,lees eens hoe deze kerk is ontstaan daarnaast hebben ze/tolereren ze een practiserende homosexuele bisschop, nogmaals staat volkomen haaks op de bedoelingen van Paulus.

En natuurlijk hebben evangelischen zich ook georganiseerd daar is op zich natuurlijk niks op tegen.
Het gaat erom wat voor besluiten er genomen worden.

Zelf ben ik bij een vrije evangelische gemeente aangesloten die met niemand verbonden is/wil zijn, we zijn wel één met allen die Hem vrezen.We steunen bv.oa zendingsprojekten en zendelingen.