maandag 25 augustus 2008

"Second" Thoughts about The Shack


Thoughts about The Shack

Een kort Intermezzo.
Misschien zie ik het helemaal verkeerd, maar volgens mij is er toch echt wat gaande op het Net. Willen wij hier juist stil staan bij de oude kerkvaders etc, het merendeel van de moderne 'gelovigen' lijkt de gebaande wegen van de traditie meer te zien als een uitgesleten wegdek dat aan vervanging toe is. Men leze bovenstaande boekbespreking over de bestseller The Shack.
Als tweede: lees ook eens het citaat onder de volgende link. En stel even dat de tekst van onderstaande link als beschrijving voor het fenomeen Emerging Church bedoeld is. In de discussie komt het er overigens (vooralsnog) niet uit. Dan zijn we echt met elkaar een 'andere' richting aan het inslaan...
http://faith-theology.blogspot.com/2008/08/on-limited-importance-of-intellectuals.html

zaterdag 23 augustus 2008

Vakbond van artsen in Egypte: racisme?

Koptische christenen in Egypte hebben verontwaardigd gereageerd op de beslissing van de Egyptische Orde van Geneesheren om niet langer orgaantransplantaties toe te staan tussen mensen van verschillende godsdiensten. Dat meldt de Franse krant La Croix.

Het besluit over orgaantransplantatie werd enkele dagen geleden goedgekeurd door de raad van de orde. Naguib Gabriel, voorzitter van de Egyptische Unie van Mensenrechten, veroordeelt het decreet als ‘zuiver racisme’. Koptische christenen schrijven de beslissing toe aan de sterke invloed van moslimfundamentalisten binnen de orde.

De voorzitter van de Orde van Geneesheren, Hamid El Sayed, begrijpt niet dat de beslissing voor zoveel opschudding zorgt. Volgens hem is het besluit genomen om orgaanhandel te verhinderen: “Waarom zou een Koptische christen aan een moslim een orgaan afstaan, als hij daarvoor niet betaald wordt?”

Verschillende Egyptische geneesheren kondigden inmiddels aan dat ze de richtlijn naast zich neerleggen. Sjeik Gamal Kortb, verbonden aan de prestigieuze Al-Azharu universiteit in Cairo, wees er in een Egyptische krant op dat er geen enkel Koranvers bestaat waarin het moslims verboden wordt aan niet-moslims organen af te staan of van hen een orgaan te ontvangen.

zondag 17 augustus 2008

Didache - over het avondmaal / eucharistieDit zegt de Didache over de Eucharistie. Aangezien de meeste geleerden deze tekst dateren in het laatste deel van de eerste eeuw, is dit belangrijke informatie over de vroege ontwikkeling van een duidelijke liturgie in de kerk. Hier overigens veel achtergrondinfo over de Didache.
Chapter 9. The Thanksgiving (Eucharist)

1 Now concerning the Thanksgiving (Eucharist), thus give thanks. 2 First, concerning the cup:

We thank you, our Father, for the holy vine of David Your servant, which You made known to us through Jesus Your Servant; to You be the glory for ever.

3 And concerning the broken bread:

We thank You, our Father, for the life and knowledge which You made known to us through Jesus Your Servant; to You be the glory for ever. 4 Even as this broken bread was scattered over the hills, and was gathered together and became one, so let Your Church be gathered together from the ends of the earth into Your kingdom; for Yours is the glory and the power through Jesus Christ for ever.

5 But let no one eat or drink of your Thanksgiving (Eucharist), but they who have been baptized into the name of the Lord; for concerning this also the Lord has said, Give not that which is holy to the dogs.

Chapter 10. Prayer After Communion

1 But after you are filled, thus give thanks:

2 We thank You, holy Father, for Your holy name which You caused to tabernacle in our hearts, and for the knowledge and faith and immortality, which You made known to us through Jesus Your Servant; to You be the glory for ever. 3 You, Master almighty, created all things for Your name's sake; You gave food and drink to men for enjoyment, that they might give thanks to You; but to us You freely gave spiritual food and drink and life eternal through Your Servant. 4 Before all things we thank You that You are mighty; to You be the glory for ever. 5 Remember, Lord, Your Church, to deliver it from all evil and to make it perfect in Your love, and gather it from the four winds, sanctified for Your kingdom which You have prepared for it; for Yours is the power and the glory for ever. 6 Let grace come, and let this world pass away. Hosanna to the God (Son) of David! If any one is holy, let him come; if any one is not so, let him repent. Maran atha. Amen.

7 But permit the prophets to make Thanksgiving as much as they desire.

Didache: Leer van de 12 Apostelen

In 1873 werd in de bibliotheek van een klooster in Istanbul de Didache gevonden door Philotheos Byrennios; de schrijvers in de oude kerk noemden dat document, maar niemand hield er rekening mee dat het ooit nog zou worden gevonden. Didache betekent leer, of onderwijs. De complete titel van het boekje is Leer van de 12 Apostelen. Het is een machtig interessant document van de oude kerk.

Het boekje is moeilijk te dateren. De meeste geleerden dateren heb boekje ergens tegen het eind van de eerste eeuw, hoewel sommigen het zo vroeg als rond het jaar 50 na Chr. and anderen het tegen het eind van de tweede eeuw dateren. Zie HIER.

Hier vind je de gehele Didache in het ENGELS.

In het eerste deel van de Didache wordt ons de weg van het leven en de weg van de dood voorgehouden; daarin wordt de christelijke moraal zoals die historisch bekend is, gepresenteerd. Veel interessanter vind ik het tweede deel van het boekje. Er bestaan nogal wat Nederlandse vertalingen, maar die heb ik niet bij de hand. Dus hier mijn eigen vertalingen via het Engels:

6:3 ‘Wat voedsel betreft, onderhoudt de tradities zo goed u kunt, maar zorgt er zeker voor dat u zich onthoudt van alle vlees dat aan de afgoden is geofferd, want dat vertegenwoordigt de verering van dode goden.’

7:1-4 gaat over de doop. De doop wordt toegepast nadat aan de dopelingen eerst de christelijke leer is onderwezen. Er wordt gedoopt ‘in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, in stromend water. Maar als er geen stromend water is, gebruik wat voorhanden is. En als u geen koud water kunt gebruiken, gebruik dan warm. En als u geen van beide hebt, giet dan water over het hoofd, driemaal, in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. En voorafgaand aan de doop moeten degene die de doop toedient zowel als de dopeling, vasten, samen met de anderen die dat kunnen. En weest er zeker van dat degene die wordt gedoopt, een of twee dagen van tevoren vast.’

8:1 Vasten moet niet plaatsvinden op dezelfde dagen ‘als de hypokrieten [Joden dus], die vasten op maandag en donderdag. Jullie moeten vasten op woensdag en vrijdag.’

8:2-3 De Didache adviseert driemaal daags het Onze Vader te bidden.

9:1-10:8 Dit is een prachtig gedeelte dat duidelijk een bestaande tekst is die werd gebruikt bij de Eucharistie al voordat de Didache dit opnam. In een volgende posting geef ik dat integraal weer, vanwege de betekenis.

11:3-12 gaat over hoe om te gaan met rondreizende apostelen en profeten. Apostelen mogen niet langer dan een of twee dagen blijven. Apostelen moeten niet meer dan brood voor hun reis naar de volgende bestemming krijgen. Als ze drie dagen of langer blijven of om geld voor zichzelf vragen, zijn ze blijkbaar valse profeten. De woorden apostel en profeet werd blijkbaar uitwisselbaar geacht. Valse profeten zijn kenbaar aan hun verkeerde levensstijl; mensen moeten wel erg oppassen dat ze de in de geest gesproken woorden van een echte profeet niet van kritiek voorzien, want dat is een onvergefelijke zonde.

13.1-7 Als een ware profeet zich wil vestigen bij een gemeente, moet die gemeente in zijn levensonderhoud voorzien, net zoals het goede leraren moet onderhouden. De profeten ‘zijn als uw hogepriesters’. Als er geen profeten zijn, moeten de gelovigen toch hun eerstelingen geven, maar dan voor de armen.

14:1-2 ‘En wanneer u samenkomt, telkens op de Dag des Heren, breekt dan brood en geef dank [eucharistie]. Maar belijdt eerst uw zonden zodat uw offer zuiver is. En laat niemand die een ruzie heeft met zijn vriend meedoen totdat ze verzoend zijn, opdat uw offer niet wordt ontheiligd.

15:1-2 Stel voor uzelf bisschopen en diakenen aan die de Here waardig zijn […] Want ze vervullen voor u de taak van profeten en leraren. Minacht ze daarom niet, want ze zijn eerbare mannen onder u, samen met de profeten en leraren.’

Slecht nieuws: een zevenling in Alexandrie geboren


O ja, leuk hoor, een gezonde zevenling geboren in Alexandrie. De vrouw (27) die ze ter wereld bracht is heel blij; ze had, om zwanger te raken, wat medicinale kunstgrepen uitgehaald. Was dat dringend nodig? Welnee - ze had al drie kinderen.

Drie kinderen? Nee, drie DOCHTERS en dat is niks he? Dus moest er ingegrepen worden - er moest per se een zoon komen. Nu heeft ze er in een keer 4 zoons en nou ja jammer natuurlijk, ook nog 3 dochters bij. Wedden dat de oudste zoon Mohammed gaat heten? En dat deze moeder voortaan bekend staat als Umm (moeder van) Muhammad?

Hoe tragisch. De eerste drie dochters telden niet echt. Twee jaar geleden zei onze huishoudster hier in Cairo een keer tegen Adrienne: 'je moet echt nog een zoon aan je man geven'. 'Ja, maar hij is heel tevreden met zijn drie dochters', zei Adrienne. 'Ja, misschien zegt hij dat wel, maar diep in zijn hart is hij het echt niet', zei de huishoudster. Zelf had ze vijf dochters voor ze haar man een zoontje gaf. Ze wordt door iedereen Umm Muhammad genoemd.

zondag 10 augustus 2008

Tegenover de gnostiek... de traditie

Vrind Marty zette me op het spoor van deze prachtige boekbespreking over Het Judasevangelie en Dan Brown: De Da Vinci Code, door Dr. H. Klink. Klink laat zien hoe de oude kerk de gnostiek aanviel en uitschakelde door een beroep te doen op de kerkelijke traditie. Het hele artikel kan HIER worden gelezen. Ik geef slechts de intro:

De vraag is waarom de gnostische geschriften en de zogenaamde "geheime leer van Jezus" zoveel aftrek vinden? Waarom die sensatie eromheen? De enorme belangstelling voor het Judasevangelie en de Da Vinci code tonen ons de door en door moderne belangstelling voor gnostiek en fictie.

De vaak op sensatie beluste media hebben de laatste maanden nogal wat aandacht geschonken aan twee nieuwsfeiten, te weten: de ontdekking van het zogenaamde Judasevangelie en de verfilming van het boek van Dan Brown, de Da Vinci code. Het Judasevangelie is een gnostisch ‘evangeliegeschrift’ uit de tweede eeuw na Christus. Het is te vergelijken met het Thomasevangelie, dat in december 1945 in het Egyptische plaatsje Nag Hammadi in een kruik op de begraafplaats van een tot ruïne vervallen klooster gevonden werd. Uit de literatuur van de vroege kerkvaders was het bestaan van de beide zogenaamde evangeliën bekend. De eigenlijke tekst van beide documenten was dat niet meer, tot de genoemde ontdekking in 1945. Het Thomasevangelie is vooral aan de vergetelheid ontrukt door prof. dr. G. Quispel. Quispel was een groot kenner van de gnostiek. In verband met het Judasevangelie is zijn leerling prof. dr. J. van Oort nogal in het nieuws gekomen. Van Oort liet zich enkele jaren geleden enigszins laatdunkend uit over het toen in bewerking zijnde Judasevangelie. Nu is dat anders

LEES HIER VERDER