donderdag 30 juni 2011

Jezus stelt zichzelf in de plaats van de Wet

Morgen preek ik over Mattheus 11, waar Jezus zegt: 'Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn..' Hij plaatst zichzelf daar plompverloren in de plaats van de sabbath, die rust aan het volk moest geven.

Wie met zichzelf in de knoop zit, in de war, kan vakanties houden tot hij of zij een ons weegt, maar je vindt geen rust. Maar ook pogingen om allerhande religieuze wetten te volgen, brengt geen rust. Het kan helpen, maar wat Jezus suggereert is dat alleen Hij voor de ware rust kan zorgen.

Leuk om te proberen toch? VERIFIEERBAAR!
Hier mijn preek.

12 opmerkingen:

Gert Jan zei

Hoe gaat Hij hier dan voor zorgen, moet ik iets doen of is geloven genoeg? Ik heb namelijk nooit ergens tijd voor.

Jos M. Strengholt zei

in elk geval tijd nemen om te weten wat Hij zei en deed in zijn evangelie? elke dag een paar minuten lezen over Hem in de evangelien? In de auto terwijl je rijdt even radio uit en paar minuten bidden?

ohehmbytheway zei

Samen met Jezus het juk opnemen en leren van Hem, met Hem als ultieme Leraar. De ultieme en meest rustgevende way-of-life als je het mij vraagt, niet in de zin van 'makkelijk' maar wel met de meeste innerlijke rust. Ik zou het liefst zo ‘wandelen’ met Hem fysiek naast me. Dat lijkt mij letterlijk een dream coming true, zonder bang te hoeven zijn voor dwalingen, e.d..
Als ik je preek lees dan krijg ik de indruk dat je de Torah weinig tot geen waarde toekent. Klopt dat of vergis ik mij? Zélf ben ik van mening dat de Torah van eeuwigheidswaarde is, simpelweg omdat God (die onveranderlijk(betrouwbaar/stabiel) is) dat zo gegeven heeft aan het Joodse volk (en door hen héén aan een ieder die gelooft). Níet simpelweg als religieus regeltjes-systeem maar wél als Aanreiking of Instructie; een soort 'bewegwijzering' die m.i. zowel geestelijk als lichamelijk tot zegen mag/kan/zal zijn. Dat er mensen zijn die vervallen tot ‘legalism’/wetticisme is heel naar maar er zijn er ook meer dan genoeg die Torah willen volgen vanuit het diepst van hun hart; zónder daarbij in de waan te verkeren dat ze daarmee perfecte mensen zouden zijn of dat ze zelf hun genade zouden kunnen ‘verdienen.‘
Samen met Jezus het juk delen zal er m.i. dan ook toe leiden dat je (ook al líjkt het via een 'andere' weg) vollédig overeenkomstig Torah zult leven. Jezus = de Levende Torah; Gods Geest werkt in Hem als in géén ander - Gods Woord (Torah) en Gods Geest staan in de Bijbel als 'één' genoemd. Leven met Jezus zal dus vollédig in/met de Geest Gods zijn en daarmee m.i. sowieso níet ingaand tégen Torah, op wélke manier dan ook (in het NT is Hij vaak relativerend over hoe men anderen oordeelt op (gebrekkige?) omgang met bepaalde tradities échter niet over invulling van Torah zélf)!
De Farizeeën worden vaak aangeduid als een soort synoniem van 'hypocriet'. Ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken dat het dan gaat om slechts een groep binnen die Farizeeën en niet om hen allemaal. Zo zegt Jezus elders nl. tegen de mensen dat zij naar de Schriftgeleerden en Farizeeën moeten luisteren omdat zij plaats hebben genomen op de ‘zetel van Mozes’; men moest doen naar wat zij hen zeiden échter niet zoals zij zich zélf gedroegen omdat zij niet leefden naar wat zij de anderen opdroegen (Matt. 23; het stukje voor jouw citaat). Elders wordt Jezus door een Farizeeër gewaarschuwd te vertrekken omdat anderen Hem willen vervolgen of doden. Als alle Farizeeërs slechteriken zouden zijn zou dat uiteraard niet zo zijn gebeurt.
Verder weet ik niet of het nu duidelijk is voor mensen wat nu precies dat 'lichte juk van Jezus' precies is. Het is fijn, het is mooi en het is goed én nodig máár wat betekent het nu praktisch gezien? Mensen een invulling hiervan aanbieden die tegen de Torah ingaat lijkt mij volstrekt onwenselijk en tegelijk: zeggen dat ze, (als (veelal) niet-Joden) alle Torah-geboden na moeten komen is denk ik (juist voor hén als niet-Joodse gelovigen) ook niet de éérste bedoeling.. krijgen ze, denk je, voldoende handvatten mee? Er bestaan veel algemeenheden en 'geruststellingen' die weliswaar fijn en troostend klinken maar tegelijk mensen nog geen echt antwoord bieden -iets wat ze, soms, toch echt verlangen of zelfs nodig (kunnen) hebben.
(1/2)

ohehmbytheway zei

De hele Torah is samengevat in dit, nl.: "Heb God lief bovenal en uw naaste als uzelf." (niet alleen in het NT maar ook in de Talmoed wordt dit genoemd) Hier kun je invulling aan geven maar tegelijk: 'samenvatten' betekent niet dat het samengevatte zélf er niet langer toe doet. Wat ik bedoel te zeggen is dat mensen nog steeds een richtlijn (Instructie/Aanreiking) nodig hebben. Deze richtlijn blijft m.i. dus nog steeds Gods Woord, wat in eerste instantie 'Torah' inhoudt.. dus níet als 'dode letter' waar je wettisch invulling aan geeft maar juist het vanuit je hart volgen van God (ofwel wandelen samen mét Jezus onder hetzelfde juk) wat geheel overeenkomstig met het Woord/Torah zal (blijken te) zijn. Je kijkt dan als het ware terug om te beseffen dat het Torah-getrouw was wat je (mét Hem) deed i.p.v. dat je als christen in een soort 'verkramping' schiet om 'alles te móeten doen wat er staat.’ – Torah-getrouw leven is alléén maar goed (en zelfs aan te raden), míts dus niet vanuit ‘verkramping’!
Jezus = de Levende Torah; daarmee wordt geen (bijv.) Sabbat wéggedaan maar het wordt als het ware in een ander licht (met nóg diepere betekenis) getoond; níet om te dienen als tégenhanger of vérvanging (de Sabbat is wel dégelijk een feestdag die zegening mag betekenen óók al is de rust ‘in de Messias’ natuurlijk nog véél begerenswaardiger) maar als een onlosmakelijk toebehorend stuk in de (reeds afgeronde) puzzel...

Mvrgr, Menno
(2/2)

Gert Jan zei

Thx Jos!
Ik lees dat Jezus naast het alledaagse ook sabbat vierde. Dat moet dan toch ook nut gehad hebben, al was het maar uit respect voor zijn Vader in de hemel denk ik dan zo.
Groetjes,
GertJan

Jos M. Strengholt zei

@ohehmbytheway - bedankt voor je lange reactie! Ik kan nu niet op alles wat je zegt ingaan.

Ja, in een preek van 15 minuten kan je niet veel zeggen he?

Alles wat God zegt heeft eeuwigheidswaarde; maar nee, ik denk niet dat de hele wet nu nog waarde heeft 'als wet'. Niet voor mij, niet voor Joden. Er waren veel wetten die alleen zinvol waren 3000 jaar geleden. (een ongestelde vrouw is een week lang onrein?) Er waren wetten die door de komst van Christus hun betekenis als wet hebben verloren (offers). Jezus zelf vertelde ons hoe onbelangrijke de spijswetten voor hem waren.

Ik denk dat Jezus wel degelijk de Farizeers als geloofsrichting aansprak, en niet de paar toevallige toehoorders. Als je ziet hoe Jezus juist heel algemeen spreekt in Mat 23, kan je daar toch niet omheen?

gert zei

Hoi Jos,mooi preek thema, ga je nog wat zeggen over de bedelingen?

Met de komst van Jezus begint er namelijk duidelijk zichtbaar een ander/beter tijdperk/bedeling nergens in de Bijbel zie je dat duidelijker dan wanneer het tijdperk van de wet plaats maakt voor het tijdperk van de genade.

God toeste in alle voorgaande bedelingen de mens z'n gehoorzaamheid,tijdens de bedeling van de wet faalde de mens ook weer totaal,de eerste stenen tafelen gooide Mozes nota-bene in puin ivm de afgoderij met het gouden kalf.

Dat gevaar lopen wij gristenen trouwens ook,net zoals de Joden toen hun middelaar Mozes wat lang wegbleef vervielen ze in grote afgoderij.

Opvallend trouwens wat ohehmbytheway allemaal zegt volgens mij zat hij aan de voeten van Ben.
Wat hij zegt over de farizeeën is zeker ook waar daar zaten zeer principiele lieden tussen,Filip Yancy schrijft daar mooie dingen over,hij stelt hardop de vraag of wij als wij in die tijd geleefd hadden wel voor Jezus gekozen zouden hebben.
Jezus was namelijk behoorlijk populistisch.
Jij Jos moet niet zoveel van schreeuwers hebben,toch?

Jos M. Strengholt zei

@Gert - natuurlijk waren er oprechte Farizeers. Maar dat maakt de beweging in zijn geheel nog niet 'goed'. Hun interpretatie van de Tenach werd door Jezus enorm onderuit gehaald.

Of die vorige reageerder bij BK aan voeten zat? Ik denk van niet. Deze is immers respectvol en kan normaal argumenteren. Een frisse douche op een hete woestijndag.

ohehmbytheway zei

Ik ben van mening dat zowel de reinheidswetten als de spijswetten als nog vele andere voorschriften ook vandaag de dag (voor de Jood in eerste plaats) nog opdracht zijn van Hogerhand.
In Matt. 5:17-20 is Jezus m.i. heel helder en om daarover nog te gaan relativeren is m.i. meer het najagen van wat wij zélf willen geloven i.p.v. oprecht Góds wil hierin te willen ontdekken. Of zie ik dat verkeerd? Als jij zegt "Er waren veel wetten die alleen zinvol waren 3000 jaar geleden.." zie ik dat als een standpunt wat haaks staat op Jezus' leer.

Als dingen in Jezus hun vervulling vinden betekent dat (volgens Jezus' eigen woorden, in Matt.5 ook weer) níet dat ze daarmee afgeschaft zijn of dienen te worden. Dat geldt dan ook voor de voedselvoorschriften. Mijns inziens heeft Jezus nímmer gezegd dat deze voor Hem niet van belang zouden zijn. Wél gaat Hij in tégen bepaalde (ménselijk ingestelde; níet tegen Goddelijk ingestelde) tradities die niet het eten zélf maar de gebruiken eromheen betreffen (w.o. rituele handwassing; Matt.15).

Als we de Bijbel willen uitleggen op een manier die voor ons 'geloofwaardig' moet blijven en 'in onze tijd' moet passen dan zijn er zeer veel meer dingen die weg zouden vallen, zoniet bij wijze van spreken de hele Bijbel. Het leven volgens een geloof überhaupt past heel slecht in ons verwesterde tijdsbeeld waarin ieder vooral het goddelijke in zichzelf wordt geacht te zoeken in plaats van dat we de Ene God van de Bijbel zoeken en aanbidden.

Mvrgr

Jos M. Strengholt zei

dan denken we blijkbaar anders :-)

ben jij onrein als je een vrouw aanraakt die ongesteld is? Mag jij dan niet tot God bidden?

Petrus at met heidenen. Foei Petrus.

Paulus meldt dat het niet uitmaakt wat we eten of wat voor feesten we al dan niet vieren.

Zouden die de boodschap van Jezus echt zo fout hebben begrepen?

Jezus raakte alle mensen aan. Hij zei dat wat een mens eet hem niet onrein maakt. daarmee sprak hij toch vrij duidelijk tegen een letterlijk begrijpen van de wet.

etc etc etc...

ohehmbytheway zei

Ik stel me, o.a. m.b.t. reinheidsvoorschriften, liever wat terughoudender op dan dat ik stellig zou kunnen beweren dat iets onzin is of 'uit de tijd'.. we móeten het immers in het licht zien van wat Jezus zélf zegt; daarmee niet Zijn woorden tegen elkaar uit willen spelen maar ze in één lijn proberen te krijgen; áltijd met Torah als richtsnoer (in die zin dat wat Hij zegt daar nooit tegenin kán gaan; als Hij het smetteloos Lam is.. waaraan wordt dan 'gestaafd' dat Hij smetteloos is? > Hij is vollédig overeenkomstig de Geest (en daarmee dus óók met het Woord)).

Dat Petrus met heidenen at had als doel dat ook de niet-Joden zouden horen over het Evangelie. Een hoger doel dus (dit is ook waar het visioen v/h laken met rein en onrein vlees over gaat; gaat niet wérkelijk over te slachten 'voedsel' maar over de omgang tussen Jood en niet-Jood). De opdracht in het visioen om alles te slachten (rein én onrein) volgt Petrus dus ook níet op maar hij trekt later de conclusie dat het om de omgang tussen mensen gaat ipv daadwerkelijk alles slachten.

Paulus' woorden zijn moeilijk te begrijpen (2 Pet. 3:16) en simpelweg stellen dat hij zegt dat het niet uitmaakt wat je wel/niet eet of viert is veels te kort door de bocht. Vergeet niet: als hij op eigen houtje tegen het onveranderlijke Woord ingaat is hij dwaalleraar.. en dát geloof ik niet! Ook dat moet in lijn passen van Jezus' leer (en dus ook weer met de Geest die het Woord is).

Bij de verhandeling over het eten van rein en onrein (Matt.15) gaat het níet in eerste instantie over het voedsel of de spijswetten zélf maar over het ritueel van de handwassing. Jezus laat weten dat een mens niet een onrein mens wordt door wat hij al of niet eet maar door de slechte dingen uit het hart. De context van het verhaal is echter een broodmaaltijd waar men de handen niet had gewassen. Dat velen hiermee ook onrein vlees goedkeuren is een brug tever; dát wordt hier immers niet besproken.

Torah moet sowieso niet worden gezien als een regeltjesboek van 'dit moet, dat moet' maar zou meer gezien moeten worden als een Aanreiking of Instructie van God; zo is het nl. ook bedoelt en dat is ook wat 'Torah' eigenlijk betekent. Dan roept het niet langer weerstand op maar zal het als in je hart geschreven staan.

Jos M. Strengholt zei

Je laat je interpretatie van al die gedeelten in het Nieuwe Testament alleen en helemaal afhangen van je ene keus, namelijk dat Jezus bedoelde te zeggen dat de hele wet nog steeds geldigheid heeft.

Zou hij dat bedoelt hebben, dan zou elke heiden zich moeten besnijden, om maar eens een dwarsstraat te noemen. Dan had het apostelconvent (Hand 15) totaal ander advies aan de gelovigen gegeven. Dan was de hele discussie in 1 Corinthiers over de vraag of de gelovigen vlees van de vleesmarkt mochten eten, totaal misplaatst.

Je moet het Nieuwe Testament ernstig verwringen vanwege die ene vooronderstelling: Dat Jezus beweerde dat de hele wet van het Oude Testament nog steeds 'geldig' is.

Ik herhaal de vraag dus nog maar eens: durf jij een vrouw op straat aan te raken? Je zou zomaar onrein kunnen zijn. Durf je tegen een vrouw die ongesteld is te zeggen dat ze een week lang onrein is?

Wil je iemand die overspel pleegt stenigen?

Christenen die beweren dat alle wetten van het OT nog steeds gelden, zijn doorgaans zeer selectief. Het gaat ze meestal alleen om voedselwetten en de sabbat. De rest negeren ze gewoon. Omdat ze ook wel weten dat hun kijk op de wet helemaal niet werkt.

En een stapje verder, ik denk dat deze houding doorgaans vooral samenhangt met een soort romantisch verlangen om dicht bij het Jodendom te staan, bij Israel.