woensdag 1 juni 2011

Hemelvaartsdag voor dummies

Hemelvaartsdag is een mooie vrije dag, vooral als de zon schijnt. Voor mij betekende Hemelvaartsdag jarenlang een volleybaltoernooi in Soest, georganiseerd door onze club Olympia, later SOVOCO. Voor ulieden die wel graag de vakantiedag geniet maar die niet weet waar dit kerkelijke feest eigenlijk over gaat, hier een korte resumé. Geen dank :-)

De christelijke kerk heeft vanaf het begin van de kerk onderwezen dat Jezus bestond voordat hij op aarde kwam. Hij gaf de heerlijkheid in de nabijheid van Zijn Vader tijdelijk op, voor de periode van 33 jaar dat hij mens werd. Kort voor Jezus werd gekruisigd, bad hij een gebed van grote intimiteit met Zijn Vader in de hemel:
Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was. (Evangelie naar Johannes 17:1-5)

Nadat Jezus was gekruisigd en uit de dood opgestaan was hij nog 40 dagen op aarde, temidden van zijn volgelingen. Daarna volgde zijn ‘hemelvaart’. Toen ging Jezus dus terug naar de heerlijkheid die hij voorheen bij Zijn Vader genoot. Terug naar huis. Lukas beschrijft dat in de inleiding van zijn boek Handelingen van de Apostelen:
Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen, tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven.
Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.
En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.
Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?
En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (Handelingen der Apostelen 1:1-11)

De kerk zag deze hemelvaart van Jezus als zijn ‘troonsbestijging’ en zegt in zijn geloofsbelijdenissen: 'opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God'. De apostel Paulus vat dit zo samen in zijn brief aan de jonge kerk in Philippi:
Hoewel [de Zoon van God voor hij mens werd] in de gestalte van God was, [heeft Hij] het niet als roof beschouwd […] aan God gelijk te zijn, maar [Hij heeft] Zichzelf ontledigd […] door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. (Filippenzen 2:6-11)

De Kerk benadrukt dat voor eenvoudige mensen als u en ik deze hemelvaart van Jezus van enorm gewicht is. Hierover valt veel te zeggen, maar ik beperk me tot slechts twee aspecten. Ten eerste, toen Jezus naar de hemel terugkeerde bracht hij iets menselijks in God. Er is een man in de hemel.

Bovendien, in het eerder genoemde citaat uit het Evangelie naar Johannes werd dit gezegd:
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus…

Wie door het geloof God de Vader en diens Zoon en Jezus Christus ‘kent’, is verbonden aan Jezus in de hemel en deelt daarmee op een mysterieuze manier in die eeuwige gemeenschap van de Vader en de Zoon. Wie verbonden is aan Jezus Christus door het geloof is als het ware met hem mee opgevaren naar de hemel, om deel te hebben aan de gemeenschap met God in de eeuwigheid.

Phew. Grote taal he? Maar hoe dan ook, dat is wat de Kerk sinds de eerste eeuw na Christus heeft geloofd. En daar danken jullie ook dit jaar weer een vrije dag aan.

2 opmerkingen:

gert zei

Opmerkelijk dat juist met de hemelvaart zo weinig christenen samenkomen.
Jezus nam door naar de hemel te gaan ook een groot risico dat de mens/z'n volgelingen Hem zouden vergeten (uit het oog,uit het hart)
In verschillende gelijkenissen waarschuwd Hij er zelfs voor.Juist op deze dag lijkt het er veel op.

Hebben jullie nog samenkomsten Jos?

Jos M. Strengholt zei

Ja het is een feest dat enorm is ondergewaardeerd. Vreemd.

Geen mogelijkheid voor een bijeenkomst vandaag. Onze kerkgebouwen worden zo intensief gebruikt door allerlei nationaliteiten, dat er weinig extra kan.

Maar morgen zal ik in mijn preek natuurlijk bij Hemelvaartsdag stilstaan, en zondag doen we dat ook weer.