woensdag 15 juni 2011

Jezus: alles of niets

Het komend weekend is het ‘Zondag van de Drieëenheid’ in de Anglicaanse wereld. Het lectionarium heeft Matheus 28:16-20 op het programma staan:
16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. 17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Waarom deze tekst op de zondag van de Drieeenheid?

1. De discipelen aanbaden Jezus.
Het Grieks gebruikt voor ‘aanbaden’ een woord dat letterlijk een ‘knieval’ betekent. Nu kan je argumenteren dat dit evengoed door een knecht gebeurt als de koning langskomt. Die geven hem dan eer.

Ik denk echter dat de bijbelvertalers terecht ‘aanbaden’ gebruiken want het gaat om de knieval voor meer dan een koning. Niet allen aanbaden Hem, want sommigen twijfelden. Ja, je gaat ook niet 1-2-3 iemand aanbidden die je ook als mens hebt gekend.

‘Twijfel’ lijkt me niet aan de orde als het alleen zou gaan om eer bewijzen. De reactie van Jezus op de knieval van de meesten en de twijfel van sommigen is niet dat hij de aanbidders terecht wijst. Hij moedigt ze eerder aan. Hij komt dichterbij zodat ze zien dat Hij het echt is, en hij bevestigt dat de aanbidding terecht is:

2. ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’
Alle macht in hemel en op aarde betekent: almachtig. Dat kan je alleen zeggen van God, schepper van hemel en van aarde. Nu kan je daar tegeninbrengen dat Jezus zegt: ‘Mij is gegeven…’ Inderdaad, Hij heeft het niet van zichzelf.

Zijn Vader heeft in de eeuwigheid, voor er tijd en ruimte bestond, zijn almacht gedeeld met zijn zoon. Er was dus nooit een tijd dat de Zoon niet almachtig was.

Wie moeite heeft met de gedachte dat vader en zoon in essentie en in macht gelijk zijn, zal trouwens moeten uitleggen hoe het mogelijk is dat er op hetzelfde moment twee van elkaar gescheiden wezens zijn die allebei alle macht in hemel en op aarde hebben. Dat kan niet. Er kunnen geen twee gescheiden ‘almachtigen’ bestaan.

3. Dopen ‘in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’.
Welke Jood zou bij het noemen van De Naam niet onmiddellijk denken aan de Ene, de God van Israel wiens Naam niet wordt genoemd? Jezus refereert aan die Ene, en zegt erbij dat dit is: Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Ene God die bestaat in drie personen. Als de drie personen die in een adem worden genoemd door Jezus niet wezensgelijk zijn, zegt Hij iets dat aardig op heiligschennis lijkt. Als het zou gaan om de Ene Vader en een lager, geschapen wezen die de Zoon wordt genoemd, en een andere schepsel dat de Geest heet, dan moet je maar durven om te suggereren dat we in de naam van die drie moeten worden gedoopt. Net zo belachelijk eigenlijk als bijvoorbeeld zeggen: ‘Egypte heeft steun toegezegd gekregen van de Verenigde Staten, Ajax, en Albert Heijn.’

4. 'Onderwijst hen alles wat ik u geboden heb'
Jezus gebiedt zijn volgelingen dat ze moeten verkondigen en onderwijzen wat Jezus hun heeft geleerd. Hij wil dus dat zijn volgelingen wereldwijd en in alle tijden zich op Hem en zijn onderwijs richten.

Moest Hij dan niet naar God verwijzen, of naar de Tora? Hij verwijst naar zichzelf en zijn eigen onderwijs. Is dat geen snoeven, eigenwijsheid, pochen? Ja, wel als Jezus minder is dan God. Nee, als Hij met de Vader en de Heilige Geest één God is.

5. ‘Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’
Jezus stuurt zijn volgelingen de wereld in met deze belofte. Ten eerste, wederom een eigenaardige uitspraak als je niet gelooft dat Jezus wezensgelijk met God de Vader is. Immers, als Hij een schepsel was, had Hij in dit geval moeten zeggen: ‘God zal met je zijn…’ Maar Hij belooft zijn eigen aanwezigheid.

En die belofte is deze te wonderlijker als je bedenkt dat Hij hiermee zegt dat Hij waar ook ter wereld en wanneer ook maar met al zijn discipelen zal zijn. Dat vooronderstelt alomtegenwoordigheid. Niemand dan God is overal en altijd tegelijk aanwezig.

Met deze belofte onderstreept Jezus opnieuw zijn claim van gelijkheid aan de Vader. En begon daar zijn leven ook niet mee? Bij zijn geboorte werd hij Immanuel genoemd: God met ons. Als Jezus niet God almachtig is, is deze uitspraak een zinloze kreet en dan moeten we Jezus niet serieus nemen.

15 opmerkingen:

Jaap zei

Goed stuk! Er zitten een paar dingen in die me nog nooit eerder waren opgevallen maar die je nu mooi naar de voorgrond brengt.

Kees Langeveld zei

Mooie uitleg in verband met de Drie-enige God. De Godheid van Christus komt op zoveel plaatsen in de Schrift naar voren. Jammer dat sommige bijbellezers, bijv. Jeh. Getuigen, dat niet opmerken.

Paul Miller zei

Ga ik morgen lezen Jos. Heeft het zin om daarvoor juist a.s. zondag naar Utrecht te gaan? Naar de Anglicaanse kerk bedoel ik?

Jaap zei

@ Kees

Voor alle zekerheid dat je mij niet aanziet voor een bijbellezer die de Godheid van Christus ontkent wil ik even aangeven dat ik niet bij die groep hoor. Van de overvloed van bijbelteksten die op de Godheid van Jezus wijzen waren alleen een paar specifieke argumenten die Jos aanhaalt op basis van deze tekst me nog niet bekend.

Jos M. Strengholt zei

Ha Paul - in dat geval zou ik naar Den Haag gaan. Neem lekker de trein. Mijn dochter en schoonzoon gaan daarheen. Schijnt een erg leuke gemeente te zijn.

Peter zei

Inderdaad een erg mooie uitleg mbt. de Godheid van Christus. Het navolgende doet dan ook hier niet aan af.

Wel vroeg ik mij af of de uitleg van punt 2 en 4,5 niet allereerst verwijzen naar de mensheid van Jezus en verwijzen naar de Hemelvaart en naar de uitstorting van de Heilige Geest.

1. Christus voer als Mens ten hemel om te zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogte. Dat wordt altijd verbonden met het ontvangen van het koningschap (Zie de liturgische teksten voor Hemelvaart, ihb de bijbehorende psalmen), om vervolgens alle dingen te onderwerpen. Het Griekse woord betekent ook macht in de zin van 'gezag' (πᾶσα ἐξουσία) voor een specifiek doel. IN het Mattheus Evangelie lijkt het woord in het bijzonder alleen met 'gezag' te worden geidentificeerd. Zie hier voor alle plekken http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/exousia.html

4+5. De laatste woorden van Jezus lijken te verwijzen naar het neerdalen van de Heilige Geest. Het ik ben met u, wordt in het Evangelie van Johannes duidelijk toegepast op de Trooster (Joh. 14:15; en vergelijk ook 14:25-26). Dus het gaat hier om de aanwezigheid van de mens Christus met de Apostelen door de Heilige Geest. Hierdoor is Christus met hen en herinnert Hij hen aan alles wat Hij geleerd heeft (en meer nog dan dat); en niet allereerst om de aanwezigheid van de Tweede Persoon van de Godheid. Dat betekent niet dat we de Tweede Persoon van de Godheid kunnen scheiden van Christus, maar wel dat het hier gaat om een aanwezigheid door de Heilige Geest en niet om de alomtegenwoordigheid van God.

Peter zei

Paul is uiteraard ook van harte welkom in Holy Trinity Utrecht... aan het Van Limburg-Stirumplein om 1030. Ik ben er ook!
Trinity-Sunday staat daar inderdaad centraal in de dienst.
De lezingen zijn: Jes. 40:12-17, 27-31; 2Kor. 13:11-13; en Mat. 28:16-20.
Fr. John zal er vast een mooie preek over geven.
Maar het komt ook zichtbaar terug in alle Hymns, zoals die van St. Patrick, "I bind unto myself today the strong name of the Trinity",
Peter

Jos M. Strengholt zei

Ha Peter - wat een toeval zeg - dat zijn ook net mijn teksten :-)

Jos M. Strengholt zei

ha Peter - hij je punt 1: Inderdaad - ik denk ook dat het hier in samnehang met hemelvaart moet gezien worden. Maar Christus kreeg toen de heerlijkheid TERUG die hij al had VOOR hij naar aarde kwam. (Zie Joh 17).

En in dit geval kan je niet volhouden dat het om exousia met een bepaald doel gaat. Er wordt juist gesproken over ALLE macht in hemel en op aarde. Zonder uitzondering.

En wat betreft 4. en 5. - inderdaad. Daarom gaf Christus de Heilige Geest aan zijn gemeente. Via die Geest is Hij alomtegenwoordig. Nou ja, zo je wilt bewijst dit dan de goddelijkheid van de Geest. Hoewel het moeilijk is om hier scherp onderscheid te maken - want hoe het ook zij, Christus zelf zegt dat hij er overal en altijd zal zijn.

gert zei

Hoi Jos ik mis eigenlijk in je uitleg het sterkste Bijbelse bewijs(volgens mij) van de Godheid van Jezus,nl wat er over geschreven staat in de hebr.brief 9:15-18.

Daar word gesproken dat de erfenis alleen van kracht is als de erflater is gestorven.
Ik gebruik deze tekst vaak in gesprek met jehova getuigen.
Een testament word namelijk nooit geopend als de zoon overlijd ipv de vader.
Jezus is dus volkomen God.

André Piet zei

Jos,

Jezus heet de Zoon van God omdat Hij door God Zelf verwekt is uit de maagd Maria (Luc.1:35). De Bijbel noemt Hem NOOIT 'God de Zoon'. De reden is simpel: "er is één God, de Vader" (1Kor.8:6). Daarom komen we de uitdrukking "God de Vader" wél talloos veel keren tegen in het NT. Jezus Zelf zei ooit in gebed: "dit nu is het eeuwige leven, dat zij U (=de Vader) kennen, DE ENIGE WAARACHTIGE GOD én Jezus Christus die U gezonden hebt...".

"Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem van de Vader is, die heeft Hem doen kennen." (Joh.1:18). Vandaar ook: "wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" (Joh.14:6).

Jos, het zal wel vloeken in de kerk zijn, maar de drieeenheidsdoctrine is een heidens verzinsel, geheel onbekend aan de volstrekt monotheïstische schrijvers van het NT.

Het ga je goed!
-André-

Anoniem zei

http://www.boker-tov-eliyahu.blogspot.com/

gert zei

Hoi Jos ga je hebr.9:15-18 nog in je preek noemen,of is die tekstplaats niet relevant?

Jos M. Strengholt zei

Ha Gert - neen die tekst is niet irrelevant. maar ik preek over Mat 28 en hou me daar maar bij. dat helpt mensen het beste om dat gedeelte goed te lezen.

Paul Miller zei

@Peter

Lees nu pas je uitnodiging. Ben achteraf ook niet naar Den Haag gegaan, omdat ik vandaag naar de VU mag voor een operatie en het werd me allemaal een beetje te druk. Jos zijn verhaal heb ik zelfs nog niet eens gelezen. Ik loop zoooo achter...
Maar ik kom zeker (nou ja D.V. :-))eens buurten bij jullie in Utrecht. Leuk dat je me uitnodigt.