donderdag 8 juli 2010

Bidden voor de vrede van Jeruzalem

We moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem. Hoe zou ik het kunnen ontkennen? In de Psalmen van David lezen we daartoe een oproep. We bidden voor vrede voor Jeruzalem.

Eigenaardig is, dat we zelden de oproep uit de Bijbel citeren die zegt dat we NIET voor vrede voor Israel moeten bidden. We lezen dat in Jeremia 7:16. Hier ook de context van dat vers:
Het woord, dat van de Here tot Jeremia kwam: Ga staan in de poort van het huis des Heren, predik daar dit woord en zeg: Hoort het woord des Heren [...]; zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israel: Betert uw handel en wandel, dan wil Ik u op deze plaats laten wonen. Stelt uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden: Des Heren tempel, des Heren tempel, des Heren tempel is dit! Neen, als gij werkelijk uw handel en wandel betert, als gij werkelijk onder elkander recht doet, vreemdeling, wees en weduwe niet verdrukt, geen onschuldig bloed vergiet op deze plaats en andere goden niet achternaloopt, u tot onheil, dan wil Ik u op deze plaats, in het land dat Ik aan uw vaderen gegeven heb, laten wonen van eeuw tot eeuw. [...] Wat? Stelen, doodslaan, echtbreken, vals zweren, voor de Baal offers ontsteken en andere goden achternalopen, die gij niet gekend hebt. En komt gij dan staan voor mijn aangezicht in dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, en zegt: Wij zijn geborgen! ten einde al deze gruwelen te bedrijven? Is dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, in uw ogen een rovershol? [...] Nu dan, omdat gij al deze dingen gedaan hebt, luidt het woord des Heren, terwijl Ik tot u gesproken heb vroeg en laat, zonder dat gij gehoor gegeven hebt, en Ik u geroepen heb, zonder dat gij hebt geantwoord, daarom zal Ik met het huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, waarop gij uw vertrouwen stelt, en met de plaats die Ik aan u en uw vaderen gegeven heb, doen gelijk Ik met Silo gedaan heb, en Ik zal u van voor mijn aangezicht wegwerpen, gelijk Ik al uw broederen, het gehele zaad van Efraim, weggeworpen heb.
Gij nu, bid niet voor dit volk; zend voor hen geen smeking op en geen gebed, en dring niet bij Mij aan, want Ik hoor naar u niet.

Later zegt God tegen die profeet, in Jer 26:4-7:
Spreek dan tot hen: Zo zegt de Here: Als gij niet naar Mij luistert en niet wandelt naar de wet die Ik u voorgelegd heb, en niet hoort naar de woorden van mijn knechten, de profeten, die Ik tot u zond, vroeg en laat, zonder dat gij gehoor gegeven hebt, dan zal Ik dit huis gelijk maken aan Silo, en Ik zal deze stad maken tot een vloek voor alle volkeren der aarde.

Moeten we nu wel of niet voor Israel bidden? Het is in elk geval onvoldoende om een losse tekst uit de grabbelton van bijbelteksten te trekken, om dat te zeggen: zie je wel, we moeten bidden. Of niet bidden. Wat we nodig hebben is een bijbelse theologie, een begrijpen van de gehele bijbel. In die context moeten we omgaan met opdrachten als: bidt wel, of bidt niet, voor Jeruzalem.

Interessant wordt het als we zien hoe Jezus deze gedeeltes van Jeremia citeert. Vooral in het evangelie naar Mattheus komen de nodige verwijzingen voor, zoals in Mat 21:12-13:
En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten maar gij maakt het tot een rovershol.

Later zegt hij over de tempel en de stad Jeruzalem, in Mat 23:37-39:
Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!

Even later zegt Jezus:
En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. Mat 24:2

Bidden voor de vrede van Jeruzalem betekende voor Jeremia en Jezus in elk geval niet Israel door dik en dun steunen, of achter Israel gaan staan. God zelf stelde zich soms op tegen Israel.

Het zou getuigen van grote overmoed om te suggereren dat God vandaag de dag ook voor of tegen Israel zou zijn. Wie heeft inzicht in de plannen van God? Ons bidden voor dat land en de mensen moet, dunkt me, in ieder geval 'bijbels' zijn: dat de mensen, Joden en Palestijnen, Christus leren kennen; dat de Heer zijn Kerk daar zegent, zowel de Christenen van Joodse als van Palestijnse afkomst; dat recht en gerechtigheid wordt gedaan aan alle mensen; dat God alle leiders wijsheid geeft; dat het de armen wel gaat.

17 opmerkingen:

gert zei

Mooi slot Jos,die opmerking/vraag van jou; "wie heeft inzicht in de plannen van God"?
Volgens mij leert de Bijbel dat de diensknechten van God dat inzicht wel degelijk hebben.

Openb.1:1 Openbaring van Jezus Christus welke God Hem gegeven heeft om aan Zijn DIENSTKNECHTEN TE TONEN HETGEEN WELDRA MOET GESCHIEDEN..
Johannes moest z'n visioenen opmerkelijk genoeg in drie delen opschrijven..schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal.Toch een bewijsje van de tijdperkenleer?

Dat God/Jezus nu beslist niet tegen Zijn Joodse Volk Israel is kun je ook opmaken uit het feit dat er een periode gaat komen waarin zij massaal tegen Jezus zullen gaan zeggen "gezegend Hij,die komt in de naam des Heren!Ook op de vraag van de eerste discipelen wanneer Jezus Zijn Koningschap over nota-bene Israel zal herstellen laat Jezus de "deur" wagenwijd open.

Ps.hebben jullie morgen het grote huwelijksfeest? Zo ja een hele fijne dag toegewenst!!

Jos M. Strengholt zei

Huwelijk is 14 juli. Dus nog 6 dagen wachten...

Inderdaad, Gof heeft middels Johannes het een en ander bekend gemaakt. Maar in dat boekje van hem zie ik niks dat mij leert dat ik vandaag voor of tegen Israel's beleid moet zijn.

Schrijf wat je al hebt gezien, wat je nu ziet en wat je straks nog te zien krijgt. Ik snap niet dat je daar een 'tijdperkenleer' uit kan peuren.

Walter M. van der Wolf zei

Hoi Jos,

Mijn advies aan jou is om gewoon achter Israël en het Joodse volk te blijven staan mocht dat niet zo zijn. Net zo goed als dat jij achter andere volken wilt blijven staan.

Blijf voor Israël en het Joodse volk bidden en pleiten Jos. Ik geloof dat je daarmee niet tegenover de Here zult zondigen.

Als onze Vader een conflict met Israël heeft omdat ze Hem ongehoorzaam zijn dan is dat iets tussen Hem en Israël. Daar hoef jij je niet druk om te maken. Hij zal daar zelf t.z.t. wat aan gaan doen.

De apostel Paulus spreekt in de hoofdstukken 9, 10 en 11 van de Romeinenbrief veel over Israël. En als ik het goed begrijp wat hij daar zegt dan betekend de ongehoorzaamheid van Israël jou behoud. Dat alleen al zou je met wat nederigheid moeten sieren.

Met name ook in hoofdstuk 11 lees ik duidelijk dat Hij ZIJN VOLK niet heeft verstoten.

Ik zou dus niet te hoog van de toren blazen als ik jou was. Het is gewoon genade en Zijn voorzienigheid Jos dat jij de (Joodse) Christus hebt leren kennen.

Ik hoop en bid dat je de liefde die je voor Moslims hebt ook in de toekomst zult kunnen delen met de Joden.

Uit veel van wat je schrijft op je blog en andere plekken proef ik dat je daar grote moeite mee hebt.

Mag de Here je daar maar bij helpen.

Walter

mbuurman zei

Beste Walter,
In mijn ogen vergis je je zeer. Punt is dat Jos niet alles was Israel doet met de mantel der liefde wil bedekken. Als Israel daden verricht die zeer dubieus zijn, dan mag dat aan de orde worden gesteld. Daarmee wordt je geen vijand van Israel.
Als je deze blog volgt, dan wéét je dat Jos vaak evenzeer, of meer, streng kan spreken over moslims. Ik vind het niet correct om dat anders voor te stellen. Het is simpelweg in strijd met de waarheid.
Blind alles goedkeuren wat Israel doet, is naar mijn mening niet de christelijke weg. De Israeli's en hun regering zijn mensen, en mensen doen soms kwaad, begaan zonden. Dat mag, nee moet, worden benoemd.

Walter M. van der Wolf zei

Beste hr/mw mbuurman,

Ik help het je graag hopen. Laten we er maar vanuit gaan dat ik me vergis...

Want mezelf vergissen doe ik ook nog weleens. Moet je mijn vrouw maar eens vragen ha, ha :-)

En trouwens dat voordeel van de twijfel gun ik een ander graag... en zeker iemand als Jos.

Vooral ook omdat ik weet wat een onmetelijk grote verantwoordelijkheid er op Gods dienstknechten rust.

Vriendelijke groet,

Walter

Jos M. Strengholt zei

Walter ik heb geen enkele moeite met het bestaansrecht van Israel te erkennen, en ik sta net zo achter ze als dat ik achter Belgie of Engeland sta. Israel is een staat, geen religie.

In zoverre Paulus over Israel en Jodendom sprak, had hij het niet over een staat maar over mensen. Dat is een belangrijk verschil.

Ja, ik ben het historische Israel dankbaar voor de dingen die je noemt.

Maar leg jij maar uit hoe het kan dat God zijn profeet Jeremia opdracht geeft niet voor Israel te bidden.

Joden die Jezus niet volgen, hebben die een verbondsrelatie met God? Volgens mij heeft God zijn koinkrijk niet voor hen. Hij heeft dat aan een ander 'volk' gegeven.

gert zei

Mag ik zo vrij zijn daar JA op te antwoorden,Ja Joden die Jezus (nog)niet volgen hebben nog steeds een verbondsrelatie met God want ze zijn geliefd om der (voor)vaderen wil(rom.11:28)En op grond van dat Paulus nadrukkelijk zegt dat God Zijn volk niet verstoten heeft(rom.11:2)
Jos met alle liefde,je bent volgens mij bezig je te beroemen tegen de natuurlijke nota-bene om onzentwil afgebroken takken,zij zijn vijanden van het evangelie om uwentwil,Israel vervuld nu ahw knechtswerk ter behoudenis van de heidenen.Paulus zegt nadrukkelijk dat het een geheimenis is en een prachtig plan van God.(rom.11:32-36)

Jos,waar ben je in vredes naam toch mee bezig,eerst geen demonstratie, daarna geen giften en nu weer geen gebed voor Israel/het Joodse volk.Ik ben benieuwd wat je volgende oproep is.
Geen Israel produkten???

Jos M. Strengholt zei

Gert, je hebt alle vrijheid te denken wat je wilt.

Maar snap ik nu dat je bedoelt dat het Koninkrijk nog steeds 100% voor het volk Israel is? Niet voor een ander (kerk)volk?

Walter M. van der Wolf zei

"Maar leg jij maar uit hoe het kan dat God zijn profeet Jeremia opdracht geeft niet voor Israel te bidden."

Als ik het Oude Testament goed begrijp Jos dan lees ik dat Israël de paden van haar God had verlaten. God was daar boos over. Onder andere de profeet Jeremia werd opgedragen om God's oordeel daarover uit te spreken. De Babylonische ballingschap is één van die oordelen geweest die het Joodse volk had te dragen.

Maar nu terug naar vandaag. Sinds wanneer heeft onze Vader jou persoonlijk opgedragen om NIET voor Israël òf voor het Joodse volk te bidden? Of sterker nog om gewoon goed voor hun te zijn en ze te zegenen?

Je hebt zelf ergens gezegd dat je geen 'Hotline met de hemel hebt'. Mag ik daaruit concluderen dat Jeremia een iets andere relatie met onze Vader had dan jij.

Verder behoeft Gert's uitleg hierboven geen nadere verklaring. God heeft ZIJN VOLK niet verstoten en jij bent als heiden op de Ware Olijf geënt.

En die Ware Olijf Jos zijn al die Joden die (nog steeds) hun gerechtigheid trachtten te bewerken door naar de wetten van Mozes te leven. Het zijn al die Joden aan wie God zijn verbonden in het Oude Testament heeft gegeven.

Hun ongehoorzaamheid aan het Evangelie bewerkt voor ons heidenen in Christus een Eeuwige Verlossing. Totdat Jezus komt zal dat Evangelie wereldwijd worden verkondigd zodat ook de heidenen zich kunnen bekeren.

Daarna pakt Jezus de draad met Israël weer op. Jezus is en blijft de Koning der Joden. Israël heeft een bijzondere plaats in Gods heilsplan.

Daar kunnen jij en ik niets aan veranderen. Dat hebben we enkel en alleen te accepteren. Nogmaals... het feit dat jij Christus mag dienen is Zijn genade geweest met jou leven. De ongehoorzaamheid van het Joodse volk heeft daartoe bijgedragen.

Het zou je met grote nederigheid en dankbaarheid moeten vervullen. Maar ook met een grote bewogenheid voor de religieuze Jood. Tot vandaag ligt er, ter wille van ons, een bedekking over hun ogen. Alleen in Christus wordt die bedekking weggenomen.

Prijst God voor al onze Messiaanse Joodse broeders en zusters.

Walter M. van der Wolf zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
mbuurman zei

gert, volgens mij mis je de essentie van hetgeen Jos naar voren wil brengen. Wat mij betreft: Israel is niet boven alle kritiek verheven; dat maakt je nog niet tot vijand van Israel.

Overigens zie ik nog geen antwoord van jou op mijn reactie onder de blog over het ‘ontdopen’ (die inmiddels bij de oudere berichten staat; Jos is een actieve blogger).
Ik zou het op prijs stellen om een verontschuldiging te ontvangen, aangezien je mij op nogal lompe wijze meende te moeten beledigen (en dan druk ik me best voorzichtig uit...).

gert zei

Hoi MBuurman,m'n oprechte spijt/excuus als ik je beledigd zou hebben,ik voelde me eerlijk gezegd ook enigzins beledigd door jou omdat ik volgens jou nota-bene aan het vuil spuiten zou zijn en zelfs duivels bezig zou zijn geweest,enkel en alleen omdat ik begrip had voor Vlamingen die zich duidelijk wilde distantiëren van hun besprenkeling uitgevoerd in een kerk en daar hoef je echt niet veel Bijbelkennis voor te hebben totaal niet naar de bedoeling is van Het Hoofd van de Gemeente De Heer Jezus.

Verder denk je voordurend te weten dat ik Jos verkeerd zou begrijpen.
Nou ik ken in ieder geval Jos z'n Israel visie behoorlijk goed.Ik zie nu een duidelijke kwalijke lijn zoals ik al zei eerst geen demonstratie,daarna geen giften en nu geen gebed meer voor Israel.Zelfs een blind paard ziet dit.
Verder heeft de afwijkende Israel visie van Jos mij er niet van weerhouden hem voor te dragen/ uit te nodigen om van tijd tot tijd in onze gemeente als gastspreker te spreken.Jos is verder best koosjer!

Jos M. Strengholt zei

Het is me niet duidelijk hoe iemand kan concluderen dat ik niet voor Israel bid. Ik geef precies aan voor wat voor soort zaken ik bid.

Van Gert krijg ik geen antwoord geloof ik op mijn heel concrete vraag. Mijn vraag:

Beweer je dus dat God zijn koninkrijk niet aan een ander volk heeft gegeven? Maar dat het Koninkrijk van God nog steeds aan Israel behoort?

gert zei

Hoi Jos,zover ik de Bijbel begrijp is Jezus bewust met twaalf ongeletterde Joodse mannen begonnen.Die hebben de opdracht gehad om alle volken tot discipelen van Hem te maken.
De Bijbel leert duidelijk dat het eerst voor de Jood en dan voor de Griek is.
Het boek handelingen laat natuurlijk zien dat naast de vele Joden die tot bekering kwamen er vele Joden zijn die het evangelie afwezen,tot op de dag van vandaag.Opmerkelijk genoeg laat de romeinen brief weer zien dat dezulken vijanden zijn van het evangelie om ONZENTWIL.God is nu een volk voor Zijn Naam aan het vergaderen uit de heidenen en daarna gaat Hij de vervallen hut van David wederoprichten.
Is de vraag aan wie God het kon.krijk gegeven heeft Bijbels wel juist?Ik ontdek in de Bijbel dat er een Bruid(Gemeente) is van Jezus(Jood en heiden) en een volk(Joden) van Jezus waarvan Hij Koning zegt te zijn.

Jos M. Strengholt zei

1. ja eerst de Jood en dan de Griek. Dit is niet omdat God voorkeur heeft, maar het is de historische volgorde.

2. de romeinebrief zegt totaal niet dat Joden vandaag de dag 'vijand zijn om onzentwil'. Dat ging om de Joden in de tijd van Paulus die Jezus afwezen waardoor hij werd gekruisigd. Heeft niks met Joden vandaag te maken.

3. Als jij denkt dat Joden vandaag de dag vijanden zijn, van wie dan? Waarom dan? Jij schrijft erover alsof dit door God zo is besloten?

4. De vervallen hut van David is volgens handelingen 15 al opgericht, of in elke geval reeds in oprichting sinds de tijd van Jezus. De gemeente van Joden en heidenen. Lees Handelingen 15 daar nog eens op na.

5. Jij vindt dus niet dat God het koninkrijk aan Israel ontnam om het aan een ander volk te geven?

Ben zei

Ik ben weer even aan het bijlezen hoor...

Mooi hoe je laat zien dat de Bijbel zichzelf af en toe 'tegenspreekt'. Ik zelf ben ik het verleden ook van die grabbelaars tegengekomen die smijten met de teksten die hun standpunt bevestigen, maar de anderen gemakshalve even 'vergeten'. Het gaat dus om de geest van de letter, de rode draad, en niet om de letter 'sec'. De geest van de letter is dan bijvoorbeeld: rechtvaardigheid. We bidden voor rechtvaardig beleid, iets wat God altijd zal zegenen. Gedraagt Israel zich onrechtvaardig, dan bidden we 'tegen' (bidden voor wijsheid, inzicht, beter leiderschap, met oog op meer zegen), gedraagt Israel zich rechtvaardig dan bidden we 'voor'. Voor het onderscheid vragen we God om wijsheid. Zoiets?

Jurie Post zei

Gegeven aan Joden die in Jezus Christus geloven, en aan de gelovige Heidenen. Samen vormen ze de gemeente.