dinsdag 9 maart 2010

Dr Paul Barnett: Het Boek Openbaring recht snijden (i)

De Alexandria School of Theology (AST) in Egypte organiseerde vanavond een lezing over het laatste bijbelboek, Openbaring, door Rev Dr Paul Barnett. (zie foto) Hij is voormalig bisschop van Noord Sydney (Australie) en nog steeds professor in Nieuwe Testament.

Openbaring lijkt wel favoriet te zijn van groepen aan de marges van het christendom. Sommigen baseren er de meest vreemde politieke opinies op, en ze tekenen vreemde en gecompliceerde kaarten. Dat moet ons niet afhouden van de studie van het boek. Het is wel deel van onze canon. Wie ernaar luistert wordt een zegen van God beloofd. (bijv. 1:3)

Wat zijn de 8 voorwaarden voor goed begrijpen?

1. Classificeer het boek correct. Het is een rondzendbrief gericht aan zeven gemeenten. We weten dat in die regio meer dan zeven kerken bestonden. Dat getal zeven duidt op compleetheid, en duidt erop dat het boek Openbaring voor de gehele kerk is.

2. Plaats het historisch. Het is gericht aan de Romeinse provincie Asia, wellicht geschreven tijdens het bestuur van keizer Domitianus tegen het eind van de 1ste eeuw. Hoe was het leven van de christenen toen? Vraag je dat af bij je exegese.

3. Leer de indeling van de brief te begrijpen.
• 1-3 gaat over Jezus en de zeven gemeenten.
• 4-5 gaat over eredienst in de hemel.
• 6-14 gaat over conflict, catastrofe en vervolging. Elk daarvan wordt voorgesteld in zeventallen.
• 15-20 gaat over de vernietiging van de vijanden van God
• 21-22 God woont bij ons
De zeven gemeenten zijn zeven bestaande gemeenten, geen periodes in de kerkgeschiedenis.

Wat gebeurt in hoofdstuk 6-14 is niet iets wat op volgorde gebeurt, maar iets wat gelijktijdig plaatsvindt; het beschrijft de moeilijke tijd tussen Pinksteren en de wederkomst van Christus, een tijd die wordt gekenmerkt door oorlogen, rampen, en verdrukkingen.

4.De codetaal.
A) Getallen. 7 is getal van volmaaktheid, 4 getal van hele wereld, 6 is getal van pretentie, van de mens, van de duivel, die aspireert naar de volmaaktheid van God. 10 is rond getal, en wordt vaak met andere tientallen vermenigvuldigd; staat voor groot aantal. 12 is getal van verlossing; 12 stammen, 12 apostelen; 12x12x1000 staat voor Gods verlosten. Al die getallen zijn symbolisch, niet letterlijk. Als we ze letterlijk nemen komen we in de problemen.
B) Kleuren. Belangrijkste kleur is wit; staat vooral voor overwinning.
C) Lichaamsdelen. Belangrijkste is oog; staat voor inzicht en begrip.
D) Dieren. Belangrijkste is adelaar; vliegt heel hoog

5. Gericht op Christus. Het is ten onrechte om te denken dat het boek over de toekomst alleen gaat. Het getuigenis van het Nieuwe Testament kijkt in essentie terug op Christus als het hart van de geschiedenis. We kijken naar de geschiedenis vanwege het verleden, vanwege de overwinning van Christus.
• 3:21 ‘... net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.’
• 12:10 ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias.’

6. Spanning in het boek Openbaring - Christus heeft overwonnen, maar we worden voortdurend uitgedaagd door problemen. Dat is een spanning die we steeds in NT zien. Spanning tussen het reeds/nog niet.

7 . Let op de parallellismen.
Bij die wederkomst zien we de troon van God en het oordeel over alle mensen. Van hoofdstuk 12-22 zien we
• twee beesten: Lam van God, en beest uit de zee (Romeinse keizer)
• twee vrouwen: vroeg Joodse gemeenschap die geboorte aan messias geeft, en ook de hoer
• twee steden: stad van God en Babylon
• twee erediensten: eredienst van het Lam, en de eredienst van het beest.
Deze parallellen zijn ons om pastorale redenen gegeven. Het boek is vooral pastoraal; ter bemoediging. Bij wel beest horen we? Bij welke vrouw horen we, bruid van Chrstus of de hoer? Bij welke stad horen we? Welke gemeenschap van eredienst horen we bij?

8. Begrijp het millennium – 1000 jarig rijk.
Dit idee komt alleen in hoofdstuk 20 voor; net als alle getallen, dit is symbolisch. Niet nuttig om dit getal letterlijk te nemen. Het symboliseert een lange tijd.
Sommigen denken dat na de wederkomst deze periode van precies 1000 jaar zal aanbreken. Maar: De wederkomst wordt voor hoofdstuk 20 niet genoemd. Er is geen context van de wederkomst in hoofdstuk 20. De wederkomst is de climax – daarna nog 1000 jaar zou een echte anticlimax zijn.
Nieuwe hemel en nieuwe aarde breken aan bij wederkomst van Christus.
1000 jaar is symbolische; het is de periode tussen de eerste en tweede komst van Christus. Die periode komt tot eind als Hij wederkomt. Armageddon? Er wordt gesproken over legers die samentrekken, maar er is geen gevecht; de legers smelten weg bij de wederkomst.

Hoe omgaan met een concreet gedeelte? Bijv. Openb 11:1-5

1. Schep eerst structuur in de tekst – schrijf de tekst regel voor regel uit.
2. Kijk naar context – wat staat ervoor en erna.
3. Onderstreep alles in gedeelte wat je niet begrijpt, en gebruik dan naslagwerken
4. Wat betekende dit gedeelte voor de oorspronkelijke lezers?
5. Wat betekent het voor ons vandaag?

Drie simpele punten van structuur in de tekst:
1) meet de tempel maar niet het voorhof
2) mijn twee getuigen zullen 1260 dagen profeteren.
3) wie hen kwaad doen, worden gedood.

De betekenis wordt duidelijk als je naar de context kijkt. Het hoort bij de cyclus van de 7 trompetten, tussen de 6de en 7e trompet. Dat gaat over de profeet die moeite heeft met profeteren. De persoon wil niet meer profeteren, omdat het zo moeilijk is. God geeft hem een rol om te eten, zoet in zijn mond - want het is Woord van God, maar het is bitter in zijn maag – want het brengt het pijn, veel oppositie.
zelf

Problemen in het gedeelte kunnen we ten dele oplossen door naar de passage zelf te kijken. De tempel meten betekent het beschermen; immers, als het niet wordt gemeten, wordt het vernietigd, zoals met de voorhof der heidenen gebeurt. Wie of wat is de tempel? Ik denk, zegt Barnett, de christelijke gemeenschap.

Wie zijn de twee profeten? Twee kandelaars. En we weten dat die kandelaars over kerken gaan, uit de hoofdstukken 1-3. Dit gaat dus over twee kerken gaat. Onder de zeven gemeenten waren er maar twee geheel getrouw.

Wat begrepen de oorspronkelijk lezers dus waarschijnlijk? Dat ondanks de pijn, de profeet door moet gaan met profeteren zodat hij de kerken kan blijven bemoedigen om hun trouwe getuigenis.

Dat was toen de toepassing. En voor ons nu? Precies hetzelfde natuurlijk. Ondank de pijn voor de profeet moet hij doorgaan te profeteren, omdat alleen door het Woord van God de gemeenten doorgaan hem trouw te dienen.

Het boek Openbaring is in stevige kleuren geschilderd; we moeten wat afstand nemen, en de boodschap tot ons nemen. Als we goede principes voor exegese volgen, begrijpen we veel, en is het pastoraal bemoedigend voor de kerken. Het is als een langzaam kokende stuk vlees aan een bot; het vlees komt makkelijk van de botten, en er is veel goed vlees in het boek.

Geen opmerkingen: