zondag 16 oktober 2011

Onopgeefbaar Verbonden 12. De roeping van de kerk

'De kerk mag zich niet laten leiden door slogans uit het politieke debat of uitspraken van de Verenigde Naties, maar dient haar richtsnoer te zoeken in het Woord van God.’ Met die uitspraak begint de paragraaf over de roeping van de kerk.

Nu is er natuurlijk geen kerk die zal beweren: ‘wij laten ons leiden door politieke slogans of de Verenigde Naties’, dus we worden hier opnieuw met een straw man argument benaderd. Ik zou er aan willen toevoegen: ook uitspraken van de Knesset, ons gevoel, de mening van messiasbelijdende gemeenten, of onze kerkelijke achterban moeten niet bepalen wat de kerk zegt.

Tegelijk, ik blijf dit een lastig punt vinden. Want wie durft beweren dat alleen het Woord van God zijn of haar richtsnoer is? Wie laat zich bij zijn interpretatie van de bijbel niet beinvloeden door de tijd waarin we leven? Door zijn vriendenkring? Door buitenbijbelse emoties?

‘Het is van belang dat ieder weet dat God Israel eens en voorgoed als zijn volk heeft verkoren’, onderstrepen de schrijvers. Lastig hoor. Wat doe je dan met een tekst als die in Hosea waar wordt gezegd: ‘niet meer zijn volk’? Wat doe je met uitspraken als die in Deuterononium, waar God zegt dat hij het volk zal vernietigen als het zich niet aan de verbondsafspraken houdt? Dat ‘eens en voorgoed’ is me veel te simpel.

‘Onmiskenbaar wil de Eeuwige nu zijn volk in gunst aanschouwen’, wordt beweerd. Het valt me in deze brochure wel vaker op hoe ‘overtuigende’ termen zoals ‘onmiskenbaar’ worden gebruikt op momenten dat iets wordt geponeerd dat geheel niet wordt aangetoond.

En dan is het nota bene de taak van de kerk om dit te verkondigen aan de volken, en die volken op te roepen mee te werken aan Gods plannen van herstel van Israel. God verhoede dit. Onze boodschap is Jezus Christus en die gekruisigd, niet Israel en aan Israel de macht.

We hebben niet de wijsheid in pacht bij onze schriftinterpretatie, zeggen de schrijvers bescheiden. Dat doet me deugd. Ze zouden ook ongelijk kunnen hebben. Maar zeer verbazend, ze bedoelen niet dat ze met hun visie op Israel ongelijk zouden kunnen hebben maar dat ze vooral bescheiden willen zijn tav Israel om naar de Schriftinterpretatie te luisteren.

Ach ja, gooi ook maar overboord dat het Nieuwe Testament ons een eigen, christelijke interpretatie aanreikt van het Oude Testament.

Wat is hier in vredesnaam aan de hand?

Ik ga maar niet op alles in. Maar irriteer me wel als ik vervolgens lees: ‘ten diepste gaat het om een religieus conflict. Moslims zijn niet geneigd een compromis te aanvaarden.’ Nee, Israel wel zeker… En dan zo’n zin: ‘De Arabieren zullen net zolang strijd blijven voeren tot dat de “zionistische entiteit” (zoals ze met verachting de staat Israel aanduiden) is weggevaagd.’ Wat is dit voor onzin? Egypte en Jordanie hebben vrede met Israel gesloten dacht ik? En hoeveel Arabieren weigeren Israel gewoon Israel te noemen? Kom op zeg, dit is gewoon ordinair vijandsdenken met een neiging naar leugens.

Vanwege onze onopgeefbare verbondenheid moeten we opkomen voor het bestaansrecht van Israel. Wel, ook als je de vele woorden die in deze brochure niet accepteert als Gods own truth, dan nog kan je heel goed opkomen voor Israel bestaansrecht.

Ineens is dat begrip daar: Israels bestaansrecht. Ik wist niet dat het daarom ging. Maar dan zijn we snel klaar. Erkent de PKN het bestaansrecht van Israel? Eh… lijkt me wel. Hoewel, ik dacht niet dat we ons door politieke slogans en de Verenigde Naties moesten laten leiden? Zegt de bijbel dan iets over een Staat Israel die er sinds 1948 moest zijn?

Ik erken volledig het bestaansrecht van Israel. Binnen de grenzen van 1967. En daar zit hem de echte kneep voor de schrijvers van de brochure. ‘Van ons wordt niet gevraagd de grenzen van het land aan te geven’, zeggen ze in alle bescheidenheid. Nou, zeg dan niks. Maar suggereer niet dat het in wezen Israel is die het recht heeft die grenzen vast te stellen.

‘Vanuit een zeker triomfalisme hebben christenen gedacht dat er na de komst van de Verlosser niet veel meer te verwachten overblijft.’ Triomfalisme? Hoezo? Bovendien, ik verwacht een nieuwe hemel en een nieuw aarde. Dat vind ik persoonlijk toch geen kattepis.

13 opmerkingen:

Ruud zei

Goed artikel, Jos, net als je vorige overdenkingen over deze brochure. Klasse.

Ze geven Israël de plaats die alleen Jezus Christus zelf toekomt. Dit is dweperij en afgoderij. We horen het evangelie van Jezus Christus te verkondigen (ook aan Joden) en niets anders. We horen dus geen politieke standpunten te verkondigen die Gods kinderen (Joods, Palestijns of nog anders) benadelen.

Het is verbazingwekkend hoe deze christenzionisten in deze brochure en ook wel elders Israël en Jezus op een lijn denken te kunnen stellen alsof God kennelijk twee zonen heeft in plaats van één. Dit is godslasterlijk, omdat Jezus God is en Israël duidelijk niet. De staat Israël is het in ieder geval zeker niet.

Jezus is onmiskenbaar een Jood, maar daarom zijn nog niet alle Joden en de staat of het volk Israël dus Jezus en dus God. De schrijvers van deze brochure neigen daar duidelijk wel naar. Dit moet absoluut weerlegd worden.

Wim de Bruin zei

Jos,

Sterke punten weer.

@Ruud. Ik ben het met je eens. Als je het exegetisch goed bekijkt dan vervult Jezus de plaats van Israel. Het is dus niet Israel en Jezus, maar Jezus alleen en degenen (niet in het minst de joden!) die in Hem geloven.

Jezus in de plaats van Israel. Vergelijk Hosea 11:1 maar eens met Matteus 2:15. Ooit had Jezus Israel uit Egypte geroepen. Maar Hosea 11 toont aan dat Israel zijn roeping heeft veronachtzaamt. Matteus 2:15 laat zien dat God met een nieuw volk begint, met een nieuwe stamvader, Jezus.

Wim de Bruin zei

storende fout in mijn vorige reactie. Volgens Hosea 11:1 roept niet Jezus, maar God Israel uit Egypte.

gert zei

Jammer Jos mijn strooppot is leeg.

De Bijbel leert duidelijk dat God twee Knechten heeft nl.Israel/het Joodse volk en Jezus Gods Zoon.De roeping van Israel was de wet aan de wereld door te geven,alzo ook de Messias en de prediking aan de wereld.

Het is natuurlijk grote onzin te stellen dat de brocure schrijvers Israel ipv Jezus stellen,dat is bewust lasterlijk geklets.

Ook na de tweede komst van Jezus als Koning van/voor het Joodse volk gaan nota-bene Judese mannen vanuit Joods gebied gehoorzamen aan de opdracht in de wereld te prediken.Hun aanneming zal rijkdom zijn voor de wereld.

Opmerkelijk trouwens dat je Jos tav de kath.Maria verering waar Maria wel als mede middelaar naast Jezus gepresenteerd word nooit hoort.Sterker nog deze Paus fan
liet pas nog het ave-Maria keihard door z'n kerkje in Cairo klinken.

Wat een verdraaide theologie alweer!

Ruud zei

Gert, waar staat dat van die twee knechten?

Absoluut nergens. Overigens zijn knechten en zonen niet hetzelfde.

Verder is het duidelijk dat Israel voor de brochureschrijvers kennelijk nog belangrijker is dan Jezus. De kerk is echter geroepen om Jezus te verkondigen en niet zoals die brochure beweert, de staat Israel te verheerlijken. Ik zie het wel vaker, hoor, dat Israel de plaats krijgt die alleen Jezus toekomt.

Wim de Bruin zei

@gert,

ik vermoed ook niet dat de opstellers van OV israel op gelijke hoogte met Jezus willen stellen. Maar hun argumentatie kan er wel toe leiden. en daar moet tegen gewaarschuwd worden.

En wat vind je van mijn 'exegese' van Hosea 11:1 en Mat. 2:15?

Jos M. Strengholt zei

Wim, die tekst uit Hosea betekent natuurlijk dat in de eindtijd Israel uit Egypte zal worden geroepen... En dat Mattheus hier iets van Jezus in herkende, dat maakt niet uit. Wij kijken alleen naar Israel en een letterlijk vervulling want dat moet wel want zo is het en niet anders.

Anoniem zei

Ben het eens met het artikel. Dit is een ander geluid dan ik gewend ben op CIP.
In de Thora en de rest van de Tenach wordt het volk Israël omschreven als een hardnekkig volk. God wilde dit volk bij de verbondsluiting, bij de affaire van Korach, Abiram en Datan, na terugkomst van de 12 verspieders en bij Baäl Peor vernietigen.
Dat is toch niet vanwege het feit dat Israël zo goed en vroom was?
In de woestijn stierven allen van 20 jaar en ouder. Ze kwamen niet in het beloofde land, ondanks God zich onder ede verbond had hen daar te brengen!

Het oude verbond (= het Sinaï verbond; Jer. 31:32)heeft Israël verbroken. Ieder verbond of overeenkomst wordt verbroken indien één van de partijen zich niet houdt aan de voorwaarden van dat verbond of die overeenkomst en waarbij de andere partij de afgesproken sancties laat uitvoeren! En de sancties (vervloekingen | oordelen) uit Deut. 28:15-65 niet misselijk!
De VAL van Israël (Rom. 11:11) slaat op het verbreken van het verbond. Hierdoor kon het heil in het nieuwe verbond (ook) naar de heidenen gaan.
Israël is verstoten (Rom. 11:15)als UNIEK VOLK VAN GOD (Ex. 19:5) omdat zij het verbond verbroken hebben.
Israël is niet verstoten (Rom 11:1), want zij hebben het nieuwe verbond gekregen, ondanks hun hardnekkigheid, omdat zij geliefden zijn om der vaderen wil.

Indien iemand gelooft dat het oude verbond nog van kracht is, dan is het nieuwe verbond (nog) niet ingegaan en zijn wij allen nog in onze zonden.

Angela zei

Jes 41,8
Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham,

13. Jes 44,1
Maar nu, hoor, o Jakob, mijn knecht, en Israël, die Ik verkoren heb.

14. Jes 44,21
De HERE alleen is God Denk hieraan, Jakob; Israël, want gij zijt mijn knecht; Ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht, Israël; gij wordt door Mij niet vergeten.

15. Jes 45,4
Ter wille van mijn knecht Jakob en van Israël, mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel gij Mij niet kendet.

16. Jes 49,3
En Hij zeide tot mij: Gij zijt mijn knecht, Israël, in wie Ik Mij zal verheerlijken.

19. Jer 30,10
Gij dan, vrees niet, mijn knecht Jakob, luidt het woord des HEREN, en wees niet verschrikt, Israël, want zie, Ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt.

Israel is wel degelijk de knecht des Heren genoemd. En de Here heeft de wereld door deze knecht rijkelijk gezegend. Denk alleen maar aan al de joodse nobelprijswinnars.

Ruud zei

Angela, wat ik bedoelde is dat je Jezus en Israel niet zomaar op een lijn mag stellen. Jezus is God en Israel is dat absoluut niet, zelfs niet een beetje.

Angela zei

Ik weet niet hoe dit voor God ligt. Als iemand Jezus niet wil dienen dan weet je de consequenties. In de bijbel staat echter ook dat wij geoordeeld worden over hoe onze houding tov Israel is geweest. Nooit wordt daar over gepreekt. Helaas is Jesaja 60 vers 12 niet mis te verstaan.

Angela zei

Overigens ben je niet voor of tegen Israel, laat staan dat je het zou verheerlijken. Nee je hebt de Koning van de Joden als Leidsman aangenomen, je leest de profeten en je herkent Hem in wat in Israel gebeurd. Je prijst God voor Zijn grote daden aan Israel.

Ruud zei

Ik denk niet dat Jesaja 60:12 is bedoeld om vandaag de dag volkeren te vertellen dat zij in alles achter de huidige staat Israël moeten staan. Dit is duidelijk een profetie voor een Messiaanse toekomst. Die is nog niet aangebroken. De Bijbel is geen kersenboom en je kunt dus niet zomaar als was het een kersje ergens een vers uitplukken en daar een hele politieke visie aan hangen. Context, context.

God kijkt niet alleen naar hoe wij jegens Israël staan, maar hoe wij in het algemeen onze houding bepaald hebben. Het kan niet waar zijn dat het God alleen maar interesseert hoe wij jegens Israel staan, maar het Hem verder niet of veel minder kan schelen hoe wij met Palestijnen om zijn gesprongen. Sommigen denken er anders over, maar de hele Bijbel spreekt erover dat Abraham werd gerechtvaardigd om zijn geloof, niet om zijn afkomst en dus ook niet om zijn DNA. Voor zijn nakomelingen geldt dus hetzelfde.

Het veel aangehaalde Genesis 12:3 werd tegen Abraham (en dus niet tegen Israël) uitgesproken toen hij nog niet eens besneden was. Het is dus onjuist om dit vers alleen op Israël te betrekken.