donderdag 16 februari 2012

Jeruzalem is de exclusieve en onverdeelde, eeuwige hoofdstad van het Joodse volk

Zeven Bijbelse antwoorden op
veelgehoorde Christen-Zionistische vooronderstellingen

1. God zegent wie Israel zegenen en vervloekt wie Israel vervloeken
2. De Joden zijn Gods ‘uitverkoren volk’
3. Het “beloofde land” is door God aan Israel gegeven als een eeuwige erfenis


4 Jeruzalem is de exclusieve en onverdeelde, eeuwige hoofdstad van het Joodse volk

Het christenzionistische idee dat God Jeruzalem als exclusieve en onverdeelde eeuwige hoofdstad voor het Joodse volk heeft bedoeld heeft geen enkele basis in de Bijbel. God staat er op, in Psalm 87, dat Jeruzalem als stad inclusief moet zijn, gedeeld met alle volken. Naties die specifiek worden genoemd zijn onder meer de landen die vandaag Egypte, Iran en Libanon zijn. Zelfs de gehate Filistijnen worden genoemd as ‘geboren in Sion’ op basis van geloof, niet op basis van ras:
De HEERE heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jakob. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God!
Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet: die zijn daar geboren.
Van Sion wordt gezegd: Man voor man is erin geboren. De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden. De HEERE telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft, en zegt: Deze is daar geboren. (Psalm 87:2-6)

In het visioen in Jesaja 2 wordt Jeruzalem in verband gebracht met het einde van oorlog, met vrede en verzoening.
Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. (Jesaja 2:2-3)

Maar wat leren we dan uit Lukas 21:24, “ En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn”? De vaak gehoorde gedachte dat deze profetie in 1967 werd vervuld, is problematisch omdat Openbaring 21:2 zegt: “Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang.”

De context van Lukas 21 laat zien dat Jezus sprak over de gebeurtenissen van 70 na Chr. en Gods soevereine gebruik van buitenlandse tirannen om zijn plannen te vervullen. Het brandpunt van het Nieuwe Testament beweegt juist weg van aardse Jeruzalem naar het nieuwe, hemelse Jeruzalem als het huis voor allen die op Jezus vertrouwen. (Hebreeën 12:22-23, Openbaring 21:2, 22-27)

20 opmerkingen:

gert zei

Hoi Jos,jammer dat je Zach.12 als het over Jeruzalem en eeuwige hoofdstad van het Joodse volk gaat niet vermeld, een Bijbelgedeelte waar vooral christenzionisten denken uit op te maken dat het Joodse volk nog steeds een aparte plaats inneemt in Gods heilsplan en dat Jeruzalem wel degelijk hun stad is.

Jos wat is jou uitleg over dit hoofdstuk,wanneer gaat dit gebeuren?

Jeruzalem een schaal der bedwelming,een lastige steen,er zal een hevige strijd zijn om de stad,God zal zelf de inwoners van Jeruz.beschermen,daarna zullen nota-bene de inwoners van Jeruz.vervuld raken met de Heilige Geest en zij( de inwoners van Jeruzalem,de Joden)zullen zien die ze doorstoken hebben(Jezus).Overuidelijk ook dat Jezus in deze stad tav zijn inwoners zal gaan terugkomen.

Wanneer in de geschiedenis was Jeruzalem en het recht van de Joden op de stad meer een twistpunt dan nu?

Jos,ben je trouwens nooit ongerust gelet op dit Bijbelgedeelte dat je je zult "verwonden" vanwege je felle theologische opstelling aangaande het Joodse volk en Gods heilsplan?

on-topic genoeg?

Ruud zei

Gert, jouw uitleg is niet te rijmen met Bijbelgedeeltes zoals Psalm 87 die in het artikel genoemd worden. De Bijbel spreekt zichzelf niet tegen, dus ik denk dat jouw uitleg niet klopt.

Ook Zacharia 12 zegt niet expliciet dat Jeruzalem onder Joods bestuur zou moeten staan. Wat God wil, is dat de stad (en eigenlijk elke stad en staat) rechtvaardig bestuurd wordt en dat er voor iedereen evenveel plek is ongeacht etnische afkomst dus evenveel voor zowel Joden als Arabieren. Of dat bestuur door Joden of Arabieren (of ideaal: een samenwerking tussen die twee) wordt gedaan is hier niet aan de orde.

gert zei

Hoi Ruud,ik lees in zach.12 duidelijk over de stamhoofden van Juda,het huis van Juda,de tenten van Juda,het huis Davids,geslacht van het huis Davids,Natan,Levi,Simei.

Natuurlijk zijn dat geen Joden he Ruud.Het zullen palestijnen zijn natuurlijk.
Waar heb jij theologie gestudeerd man?

Opmerkelijk ook dat Jos geen enkele reaktie geeft,is zeker ook weer of-topic.
Hoewel dit Bijbelgedeelte behoeft eigenlijk geen uitleg,is zo klaar als een klontje.Vlak voor de wederkomst van Jezus in Jeruzalem zien we de stad bevolkt door het Joodse volk die zich zullen bekeren tot hun Messias,we zien de God van Israel die alle vijanden van Israel zal vernietigen.

Ruud zei

Je geeft geen reactie op mijn opmerking dat jouw uitleg van Zacharia 12 niet te rijmen is met de Bijbelverzen die in het artikel genoemd worden. Je bent dus nogal hypocriet in je kritiek op Jos.

gert zei

Hoi Ruud,als je christenzionisten werkelijk wil overtuigen van hun ongelijk geef dan ook je uitleg over voor hen crusiale Bijbelteksten die juist betrekking op de tijd waarin we nu leven.

Natuurlijk is zach.12 een hele "hete aardappel" voor hen die Israel/Joodse volk uit het heilsnest hebben gestoten.
Gelet op Jos z'n stilzwijgen.

Misschien dat Sizer wel een uitleg heeft?

Jos M. Strengholt zei

Gert, ik ben bereid in te gaan op jouw vragen over Zacharia 12, als jij me wilt antwoorden waarom God keer op keer aan Jeremia zegt: 'Bidt niet voor Israel, maar bidt voor Bbaylon'

gert zei

Ik heb de schriftplaatsen Hfd.7:16,11:14,14:12 gelezen maar zie niet dat daar staat om ipv voor Israel voor Babylon te bidden.Maar al zou dat,wat wil je daarmee dan bewijzen Jos?

De Bijbel staat vol met beschrijvingen over de vele hoogte en dieptepunten in de relatie van God met Zijn(soms hardnekkige) volk Israel.Volgens mij kun je jou schriftvers uit Jeremia vergelijken met een uitroep van een jalourse vrouw die haar ontrouwe man dreigd naar een ander te gaan.

Ok,Jeremia kwam aanvankelijk met een gerichtsboodschap maar na de val van Jeruzalem en nadat Israel zich veroodmoedigd Hfd.31,33 wordt zijn boodschap weer troostvol.Nergens lees ik dat God Zijn trouw aan Israel definitief opgeeft.

Daarnaast,Jeremia was profeet in 628-586 vóór Christus.
Zacharia profeteerde echter dik 60jr.na Jeremia de niet mis te verstane woorden uit hfdst.12 die overduidelijk betrekking hebben op de eindtijd vlak voor de wederkomst van Christus in Jeruzalem als Koning der Joden .

Walter M. van der Wolf zei

Jos jij zegt hierboven:

"... als jij me wilt antwoorden waarom God keer op keer aan Jeremia zegt: 'Bidt niet voor Israel, maar bid voor Babylon'."

Hoezo bidt hij niet voor Israël?

Graag wil ik je met het oog hierop wijzen op het gebed van de profeet met betrekking tot Israël en het antwoord van God op dat gebed in Jeremia 32. http://bit.ly/AcB5zG

In de verzen 16-25 somt de profeet eerst de ongerechtigheden van het volk op. Maar daarna doet de Here aan Jeremia een geweldige belofte in de verzen 26-44.

En dat is onder andere het feit dat Hij beloofd dat Hij de Israëlieten zal terugbrengen naar het land waar ze altijd gewoond hebben.

En daar zal Hij dan met hen (opnieuw) met betrekking tot henzelf èn het land een eeuwig verbond sluiten. Zie vers 40.

Ik ben erg benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt en hoe jij dit Schriftgedeelte uitlegt?

Jos M. Strengholt zei

@Gert, @Walter:

leggen jullie eerst maar uit waarom God tegen Jeremia bij herhaling zegt: bidt niet voor dit volk.

WAAROM?

En Gert, wat maakt het uit dat Zacharia na Jeremia profeteerde? Het is toch allemaal Woord van God?

Walter M. van der Wolf zei

Laat Gert maar antwoord geven op de vraag die jij hem eerst stelde. Je stelde hem niet aan mij.

Ik ben (nogmaals) erg benieuwd hoe jij tegen mijn vraag aankijkt en hoe jij dit Schriftgedeelte uitlegt?

Verder kan ik het volgende eraan toevoegen. De belofte van terugkeer vinden we in Jeremia ook op de volgende plaatsen. http://bit.ly/zILiQK

En dan staat er dat zij (de Israëlieten) Hem weer tot een volk zullen zijn en dat Hij hun tot een God zijn. http://bit.ly/x7hxYV

Hoe kijk jij daar tegenaan?

Jos M. Strengholt zei

@Walter - ja, en in de Romeinenbrief zegt Paulus dat wie niet Gods volk was, Gods volk is, dat dat wie wel Gods volk was, niet meer Gods volk is.

Jezus zegt dat de Joden die hem tegenstreven, kinderen van de duivel zijn, niet kinderen van Abraham.

En in Openbaring lezen we over een 'synagoge van satan'.

Wat heeft nou het laatste woord? Jeremia of Jezus en de apostelen?

Walter M. van der Wolf zei

Jos, Paulus zegt hele zinnige dingen over Israël in de Romeinenbrief.

De Here Jezus zegt ook hele zinnige dingen over de Joden en over de eindtijd. En in Openbaringen staan hele zinnige dingen over de twaalf stammen van Israël.

Maar je geeft gewoon geen antwoord op mijn vragen, dat is duidelijk. Wat je nu wel doet is dat je mijn vragen met tegenvragen gaat beantwoorden.

Ik stel jou gewoon de vraag hoe jij tegen deze Schriftgedeeltes in Jeremia aankijkt? Zeg dan gewoon dat je ze niet kan verklaren.

Dan geef je gewoon een antwoord op mijn vraag...

Jos M. Strengholt zei

@Walter - ah als ik je vraag niet beantwoord, weet ik het antwoord niet?
Lekkere conclusie.

Reageer dan maar gewoon op wat ik in mijn blog zeg. Want dat doe jij niet en Gert niet.

Elke keer als ik over dit thema met argumenten kom, laten jullie die links liggen, en ga je snel naar een ander thema om daar je gelijk te halen.

Ik heb geen zin om dat te doen; want zodra ik daar wat over zeg hollen we meteen weer naar iets anders.

Ik kom met een paar bijbelgedeelten, en jullie komen met heel andere gedeelten, zonder in te gaan op wat ik zeg. Lekkere manier van argumenteren.

gert zei

Hoi Jos,ik gaf dacht ik al antwoord.God is toornig vanwege de ontrouw van zijn volk,(net als die jalourse vrouw).
God zei niet bidt nooooit meer voor dit volk.
Trouwens Jos,waarom hecht je ogenschijnlijk geen belang aan Jer.31,33 waar duidelijk herstel van de relatie te zien is.

Ik kom daarnaast bewust met Zach.12als het gaat om de vraag of God nu nog heilsplannen met Israel heeft,omdat zijn profetiën in tegenstelling tot die van anderen maar voor één uitleg vatbaar zijn.Zijn profetie vind daarnaast ook nog eens vlak en tijdens de wederkomst van Christus plaats en zijn daarom voor mij het actueels.Israel is in Zach.12 nog volop in beeld nota-bene in Jeruzalem.

Natuurlijk maakt het uit in wat voor tijd een profetie of een gebod van God werd uitgesproken.

Jos M. Strengholt zei

Okee Gert. Jij zegt: 'Natuurlijk maakt het uit in wat voor tijd een profetie of een gebod van God werd uitgesproken.'

Op grond hiervan, zeg je dus, dat als de profeet Jeremia later wel weer voor Israel gaat bidden, dit dus het eerdere gebod 'Je moet niet bidden' opheft? Een duidelijk opdracht van God (bid niet) moet je dus niet 'letterlijk' nemen voor vandaag, omdat Jeremia later wat anders zei?

Walter M. van der Wolf zei

Sorry Jos... ik ben niet echt overtuigd. En inderdaad... ik geloof dat je daar het antwoord echt niet op weet.

En ik zal je ook gelijk mijn mening geven waarom ik dat geloof. Omdat je niet geloofd dat God Zijn plannen ook uitwerkt met het Joodse volk zoals we dat nu kennen.

Israël=Israël en de Kerk=de Kerk. Ik geloof in twee verschillende 'entiteiten' waar God Zijn plannen mee heeft en waar de Bijbel (volgens mij) heel duidelijk over is.

En ik geloof dat, zolang jij dat niet wilt accepteren of wilt inzien, de Profeten voor jou altijd een raadsel zullen blijven.

Ik heb me trouwens tot nu toe, zoals je zelf en al je lezers hebben kunnen lezen, niet met deze 7 punten ingelaten.

Op dat ene feit na dat ik wat blogs terug zei dat je maar gerust in 'jou waarheid' moet blijven geloven als je dat wilt.

Ik stel hier nu alleen maar één vraag naar aanleiding van je eigen opmerking aan Gert dat Jeremia niet voor Israël zou bidden. En ik haal daarbij het antwoord van de Heer aan op zijn gebed en de (fysieke) gevolgen daarvan voor het Joodse volk en je reageert als door een wesp gestoken...

En O.K. als je er geen zin in hebt, 'have it your way'. Hoeft voor mij ook helemaal niet hoor. Ik laat het hier dan even bij.

Alle goeds...

Ruud zei

Gert, ik heb nog steeds geen antwoord van jou op mijn stelling dat jouw uitleg van Zacharia 12 niet kan kloppen gezien de Bijbelteksten die in het artikel genoemd worden. Je ontwijkt alleen maar en blijft hameren op jouw uitleg van dat hoofdstuk, waarvan ik al heb aangegeven dat die niet juist kan zijn omdat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt.

Anoniem zei

[quote]
Jos M. Strengholt zei
Okee Gert. Jij zegt: 'Natuurlijk maakt het uit in wat voor tijd een profetie of een gebod van God werd uitgesproken.'

Op grond hiervan, zeg je dus, dat als de profeet Jeremia later wel weer voor Israel gaat bidden, dit dus het eerdere gebod 'Je moet niet bidden' opheft? Een duidelijk opdracht van God (bid niet) moet je dus niet 'letterlijk' nemen voor vandaag, omdat Jeremia later wat anders zei?

17 FEBRUARI 2012 17:06
[/quote]

Eindigt jeremia niet hiermee in Jer 31

37 Zo zegt de HEERE:
Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden
en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden,
dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen,
om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE.

Of te wel, het zou nog eerder mogelijk zijn dat de mens het heelal kan opmeten dan dat JHWH, de GOD van Israël, het volk Israël, Zijn oogappel, in de steek laat.

Jos Strengholt zei

Beste Anoniem.

1. Als Jeremia later wel voor de stad Jeruzalem moet bidden, wil dat niet zeggen dat dit voor ons dus 'het laatste woord' is. Het laatste woord heeft het Nieuwe Testament - en dan vooral de zeer heldere woorden van Jezus en de apostelen.

2. We moeten altijd voor elke stad bidden. OOk voor Jeruzalem. Maar waar dit bij de profeten in het Oude Verbond nog een verbondsmatige betekenis had, heeft het dat volgens mij in het Nieuwe Testament niet meer. Daar wordt gesproken (Mat 23,24 etc etc) over dat God de tempel en de stad gaat vernietigen als oordeel.

3. God heeft zijn oogappel heel vaak 'in de steek gelaten'. Israel ging 2x in ballingschap. En wat gebeurt er met Joden die niet in Jezus geloven?

4. Je grabbelt wat teksten bijeen en schept daarmee een systeem van denken over Israel. Je zou wat zorgvuldiger moeten kijken hoe door de heilsgeschiedenis tegen Israel gesproken wordt. Jezus zelf is het die zegt dat God de wijngaard wegneemt van het volk dat het niet goed beheert, om het aan een ander volk te geven. Hoor ik zelden iets over van vrienden van Israel. Ernstig selectief bijbelgebruik lijkt me.

Gerard Wild zei

Ik had ala anoniem gereageerd voorgaande keer, wist toen niet dat i ook mijn naam kon achterlaten zonder een google of face book account. Gerard Wild.

Uw Citaat:
Je grabbelt wat teksten bijeen en schept daarmee een systeem van denken over Israel. Je zou wat zorgvuldiger moeten kijken hoe door de heilsgeschiedenis tegen Israel gesproken wordt. Jezus zelf is het die zegt dat God de wijngaard wegneemt van het volk dat het niet goed beheert, om het aan een ander volk te geven. Hoor ik zelden iets over van vrienden van Israel. Ernstig selectief bijbelgebruik lijkt me.

Mijn reactie:
U doelt denk ik op Mattheus 21.
Met name op deze bijbel-vers.

[43 Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt.]

Deze bijbel-vers wordt veel gebruikt door hen die de vervangingsleer aanhangen, maat onterecht. Want, wie is hier de u tegen wie Jezus Christus dit zegt?

De Schrift antwoord daar zelf op in vers 45
[45 En toen de overpriesters en Farizeeën deze gelijkenissen van Hem hoorden, begrepen zij dat Hij over hen sprak.]

Jezus sprak hier over het Koninkrijk van GOD in de hemel dat voor de Farizeeërs en Sadduceeërs weggenomen zal worden.

Niet omdat Jezus een hekel had aan Jodendom, maar vroomheid en schijnheiligheid hekelt. Helaas zaken die we tegenwoordig volop in kerkgenootschappen terug zien.

Deze wijngaard vergelijking gaat dus niet over het land Israël.

Joel 3

[1 Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij VERDEELT
3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk.
Zij gaven een jongen voor een hoer;
zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken.
4 En ook,
wat wilt u van Mij, TYRUS en SIDON
en alle gebieden van FILISTEA?
Wilt u Mij Mijn handelwijze vergelden?
Als u Mij dat wilt aandoen,
zal Ik snel en onmiddellijk
uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren,]

JHWH waarschuwt hier al voor de verdeling van Zijn beloofde Land aan Israël en de gevolgen welke dat zal hebben.

Het eindigt heel mooi met de Belofte dat Juda (Westbank) voor eeuwig zal blijven !

[20 Maar Juda zal voor eeuwig blijven,
Jeruzalem van generatie op generatie
21 Ik zal hun bloed voor onschuldig houden,
dat Ik niet voor onschuldig gehouden had.
En de HEERE zal wonen in Sion.]

In Zacharia 14 wordt zelfs Oost Jeruzalem genoemd, waar nu strijd om is.

[3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.
4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten OOSTEN ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.]