vrijdag 13 januari 2012

Verering van het Lam - preek over Openbaring 5

Vanmorgen heb ik gepreekt over Openbaring 5. Jezus wordt daar als God vereerd. Dat is niet verzonnen door kerkvaders of door Nicea.

Ik was zo blij met de 21 volwassenen in de dienst, en evenzeer met twee kinderen. Het nieuwjaar is goed begonnen voor onze engelse dienst.

Hier de pdf van mijn preek.

En voor wie interesse heeft in statistiekjes over hoe het met onze 4 gemeenten gaat, hier een handige link.

11 opmerkingen:

André Piet zei

Wat zeg jij tegen iemand die met hetzelfde argument als jij hier aanvoert, meent dat David God is?

"Daarop zeide David tot de gehele gemeente: Prijst nu de HERE, uw God. Toen prees de gehele gemeente de HERE, de God hunner vaderen, knielde en boog zich neder voor de HERE EN VOOR DE KONING." 1Kronieken 29:20

Jos M. Strengholt zei

Staat daar:

lof en eer en glorie en heerlijkheid aan JHWH en aan David?

Dit gaat om een beduidend andere context, lijkt me. En er is geen enkele suggestie dat God en David gelijk behandeld worden door degenen die knielen.

Zou er in deze tekst ook hebben kunnen staan: "lof en glorie en eer en aanbidding en heerlijkheid aan JHWH en aan David"? Natuurlijk niet. Je weet zelf het verschil.

André Piet zei

Men knielt in 1Kron. neer voor de HERE en voor de koning. Als de eerste Godddelijke verering ontvangt, dan de tweede ook, volgens jouw type redenering in de preek. Natuurlijk gaat dat niet op. Het volk vereert God als God en David als koning.
Zo ontvangt in Openb.5 God zegen, eer, heerlijkheid en macht als God en het Lam als geslacht en overwinnend Lam.

In Filippi 2 lezen we dat aan Jezus de Naam boven alle naam gegeven wordt en dat voor Hem alle knie zich neerbuigt en alle tong belijdt dat Hij Heer is. Maar staat er bij, dat is "tot eer van GOD, de Vader". Tientallen keren lezen we over God de Vader maar NOOIT over God de Zoon. Het is altijd: de Zoon VAN God.

Overigens, het woord 'aanbaden' in Openb. 5:14 is suggestief. Het wordt ook gebruikt voor hulde bewijzen aan en neerknielen voor mensen (b.v. Mat.18:26).

Jos M. Strengholt zei

Andre, je leest Rev 5:13 nog maar eens:

Aan hem die op de troon zit EN aan het Lam, zijn lof, en eer, en glorie en macht, voor eeuwig.

God en het Lam krijgen IDENTIEKE lof. Ze zijn dus identiek lofwaardig.

Zoals de lof die aan God wordt gebracht in Op 4:11 identiek is aan de lof die het Lam krijgt in Op 5:12

En als God en het Lam met dezelfde woorden, identiek worden geprezen, dan lijkt me alleszins redelijk om te denken dat er geen wezensverschil is tussen de twee.

Als het Lam een procentje minder God is dan God, is het schandelijk dat in de hemel aan het Lam precies dezelfde lof wordt geboden als aan God. Dat heet in de bijbel afgoderij.

André Piet zei

Jos, je gaat niet in op m'n argumenten.

In 1Kron.29 knielt en buigt Israël zich op identieke wijze voor de HERE als voor de koning. Afgoderij?

Het Lam is geen God, want God sterft niet. En God hoeft ook niet opgewekt te worden.

Voor mij is er maar één God, de Vader. En ik bevind me daarbij in goed gezelschap want het was Paulus die dit zo schreef (in o.a. 1Kor.8:6). En het was Jezus zelf die zijn Vader aansprak als "de ENIGE waarachtige God" (Joh.17:3).

Johan zei

@André

In Fil. 2:10 wordt inderdaad beleden ‘Jezus Christus is Heer’. Het valt exegetisch goed te verdedigen dat met de titel 'Heer' de Godsnaam JHWH wordt bedoeld.
Het is de oudste belijdenis van de gemeente - en juist daarom voor de meeste joden uit hun tijd zo aanstootgevend, en binnen de Romeinse wereld zo gevaarlijk (want de keizer is toch god?).

Dat is het revolutionaire, dat Jezus niet als 'bovenbaas' of 'onderkoning' wordt betiteld, maar als God zelf.
Bovendien: waarom schakel jij JHWH gelijk met 'de Vader' en niet met de Drie-ene God?

Van Jezus minder maken dan God Himself laat heel de christelijke theologie achter zonder fundament. Lijkt mij tenminste. Maar ik laat mij graag "eines Besseren belehren" zoals de Oosterburen zeggen. ;o)

Jos M. Strengholt zei

Andre - ik ging er dacht ik wel op in, in geval van David en God, nee geen afgoderij, want er is geen enkele suggestie dat mensen aan God dezelfde eer gaven als aan David. Dat zou onzin zijn.

In Openbaring wordt nou net wel zeer expliciet diezelfde eer aan God en het Lam gegeven. Leg maar uit hoe dat kan.

Nogmaals: jij zou het schandelijk vinden als God en David allebei 'lof en eer en aanbidding' zouden krijgen op hetzelfde tijdstip uit de mond van de mensen die daar knielen. Maar dat gebeurt dus ook niet.

Dat gebeurt wel bij God en het Lam.

André Piet zei

@ Jos,

Het woord 'Heer' (Kurios) in het NT is de weergave van zowel JHWH alsook van adon (zie Psalm 110:1 en Mat.22:44: de HERE sprak tot mijn heer). De vraag die we altijd moeten stellen bij het woord Heer is: gaat het over de Heer God of over de Heer Messias?

In Psalm 110:1 spreekt JHWH tot Davids Heer: zit aan Mijn rechterhand... Als Davids Heer hier de Messias is die zich zet aan Gods rechterhand, aan wiens rechterhand zit Hij dan?

Als in 1Kronieken 29 het volk buigt en knielt voor God en de koning, dan betekent dit Goddelijk eer voor God en koninklijke eer voor de koning. Zo ook in Openbaring. God ontvangt Goddelijke zegen/eer/heerlijkheid/macht het Lam messiaanse zegen/eer/heerlijkheid/macht.

Het Griekse woord dat in Openb.5:14 wordt vertaald met 'aanbidden', wordt in 3:9 ook gebruikt. Betekent het daar ook aanbidden? Maakt de Heer dat mensen worden aanbeden?

Ruud zei

André, die Joden uit Johannes 10:33 waren dus een stel heethoofden, die niet wisten waar ze het over hadden?

Het is duidelijk uit de Bijbel dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest alledrie evenzeer één en dezelfde God zijn. Alleen die God die uit liefde een mensengedaante heeft willen aannemen kan mensen van hun zonde verlossen, een mens zal dat nooit kunnen.

André Piet zei

@ Ruud,
luister hoe Jezus zelf reageert op de Joodse aanklacht dat Jezus zichzelf God zou maken. Zou 'Nicea' gelijk hebben, dan had Jezus hier moeten zeggen: inderdaad mensen, ik ben niemand minder dan ene, ware God. Maar bevestigt Jezus de aanklacht? Nee, Hij zegt: als mensen (machthebbers) bij gelegenheid al door God als 'goden' worden aangesproken, hoe kunnen jullie Mijn dan van godslastering beschuldigen wanneer ik zeg: Ik ben Gods Zoon?

Let wel, Jezus zei: ik ben Zoon van God. NIET: God de Zoon. NOOIT komen we die term in de Bijbel tegen. Wel tientallen keren: God de Vader. En ook uitspraken dat de Vader de enige God is (Joh.17:3; 1Kor.8:6; Ef.4:6, etc.).

Hoe redt God de wereld? Luister naar Johannes:
"Want God heeft ZIJN ZOON niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld DOOR HEM behouden worde." (Joh.3:17).

Anoniem zei

wat betekenen de woorden in joh 1-1 dan.