zondag 9 september 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (31)


Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag in de nieuwe serie vragen de nummers 41-50. We waden ons er door heen. 

Eerder:
Vraag 1-100
Vraag 101-105
Vraag 106-110
Vraag 111-115
Vraag 116-120
Vraag 121-125
Vraag 126
Nieuwe serie:
1-10
11-20 
21-30
31-40

41. Is het niet ironisch dat christenen die geloven in een oneindig en onkenbaar wezen, dezelfde entiteit vastleggen in gesloten systemen en rigide doctrines? 
Als ze dat doen is dat dom. Maar doen ze dit? Misschien beluister ik hier meer een vooroordeel dan dat dit de christelijke theologische praktijk beschrijft. Overigens, de meeste theologie gaat niet over de onkenbare 'natuur' van God, maar over hoe hij zich bekend heeft gemaakt in Jezus Christus.  En dan is er aardig wat te bespreken voor theologen.

42.Hebreeën 11 geeft een verhandeling over geloof. Talloze aspecten komen aan de orde. De doortocht door de rode zee, de ark van Noach, de zwangerschap van Sarah etc. Alles valt of staat met het geloof . Is dit hele hoofdstuk te vereenzelvigen met iemand die metaforisch denkt. Staat het niet op gespannen voet met bijvoorbeeld inzichten uit de archeologie.
Hebreeen 11 gaat niet over de historische werkelijkheid en het beschrijft geen metaforen. Het gebruikt verhalen uit de heilige schriften van Israel om erop te wijzen hoe belangrijk geloof is, en dat geloof is dat je op God vertrouwt in de moeilijke omstandigheden van alledag. Dit wil niet zeggen dat de beschreven gebeurtenissen niet historisch zijn; ik zeg slechts dat dit voor het begrijpen van Hebreeen 11 niet van belang is.

43. Vele eeuwen voor Jezus was er de gulden regel een uitspraak die tal van grootheden bezigden. Boeddha, confucius en Mencis hadden het al over morele waarden eeuwen ver voor de komst van het Christendom. Inmiddels zijn we er achter dat goedheid ingebakken zit in bepaalde hersengebieden. Deze vind je ook bij diersoorten. De aanleg voor moraal wordt cultureel verfijnd of afgestompt. Gaan Christenen met de inboedel van Moeder natuur en de wijzen die al eeuwen voor hun beweging naastenliefde en verdraagzaamheid promoten, aan de haal. Tegenwoordig hebben Christenen op menselijke waarden hun etiket gezet; echter is dit niet een staaltje geschiedvervalsing?

Een paar voorbeelden:


Christendom: “Behandel de ander zoals jij zelf ook behandeld zou willen worden”.Lucas 6:31

Confucianisme: “Dit het uiterste van vriendelijkheid en liefde. Doe niets bij de ander waarvan je niet wilt dat het bij jezelf gebeurt” Analects XV, 23
Bahaí: “Pas op dat u uzelf niet boven uw buurman plaatst”. Baha u Ilah
Boeddhisme:”Doe de ander geen pijn op een manier die je ook zelf pijnlijk zou vinden”. Undana-varqu: 5.18
Zoroastrianisme: “Dat natuur alleen goed is als het niets doet bij een ander, dat het zelf niet zou willen ondergaan”! Dadistan-I Dinik 94:5
Islam: “Niemand van jullie is een gelovige als je niet voor je broeder hetzelfde wenst als voor jezelf”! Sunnah.
Jodendom: “Wat je zelf als haat ervaart, doe dat de ander niet aan. Dat is de enige wet”. Talmoed, Shabbat 31 a.
Hindoeïsme: “Dit is de optelling van al het rechtvaardige; behandel anderen zoals jezelf ook behandeld zou willen worden. Doe niets bij uw buurman waarvan u het zelf niet wilt”. De Mahabharata.

Kan je me vertellen waar het Christendom claimt dat het een unieke moraal heeft? Dat doet het Christendom helemaal niet. Het legt er veeleer de nadruk op dat zelfs wij, welwillende mensen, het vaak bar moeilijk hebben om onze moraal in de praktijk te brengen.

Overigens, hoeveel Moeder Theresa’s heeft het atheisme voortgebracht?

44. Stel dat alle sporen van religie worden weggevaagd en er kan niets meer doorgegeven worden. Dan zal het niet meer in de originele vorm terugkomen. Er komt iets anders voor in de plaats, maar niet datgene wat er eerst was. Als alle kennis over wetenschap verdwijnt, dan zal er ooit weer iemand komen die het allemaal gaat uitzoeken. En keert het in de oorspronkelijke vorm terug. Dit is een licht aangepaste versie van een eerdere uitspraak van Penn Jillette. Maar heeft Penn Jillette in essentie gelijk met zijn observatie? 
Onze wetenschap zou er volgens mij niet hetzelfde uitzien als we bij nul moesten beginnen. Onze paradigmas, onze studiemethodieken, onze formules, onze uitkomsten zouden heel anders zijn. Want wetenschap is niet de werkelijkheid, maar een poging tot een omschrijving van de werkelijkheid. En die werkelijkheid is oneindig veel complexer dan wat de wetenschap kan vatten. Wie zegt dat wetenschap, als dat op een nulpunt begin, begint met dezelfde crtiteria, zoals het buitensluiten van God?

Ja, voor religie zou hetzelfde gelden. Het zou heel anders worden. Logisch, want christenen geloven dat onze godskennis verduisterd is sinds de zondeval. Wat we van God weten, behoudens zijn almacht en goddelijkheid, is omdat God besloot om zich vanaf het begin van de wereld bekend te maken; als hij dat niet zou hebben gedaan, zouden we nu bar weinig weten. Als dit allemaal uitgewist zou zijn, zouden we dat als mensheid niet zelf kunnen reconstrueren. Het speerpunt van onze Godskennis, Jezus Christus, kan al helemaal niet worden gemist.

45. In Misquoting Jesus geeft professor Bart Ehrman (nieuwtestamenticus) aan dat verschillende passages uit het nieuwe testament zijn veranderd of toegevoegd. Een mooi voorbeeld is het verhaal rond de overspelige vrouw (Johannes 7: 53-8-12). Waarin Jezus zegt: “Laat iemand zonder zonde de eerste steen gooien”. Dit verhaal is niet gevonden in de oudste manuscripten van het Evangelie van Johannes. Zijn dit zaken die belangrijk zijn om te weten?
Nou nou, ik ben onder de indruk van een moderne nieuwtestamenticus die ons dit met zekerheid kan zeggen. Dat kan namelijk niemand.
Dit is niets nieuws; we hebben talloze Griekse handschriften en daar zijn tekstueel soms kleine verschillen. Genoeg om wetenschappers van de straat te houden; te weinig om enige verandering te brengen in het beeld dat in de bijbel van Jezus en zijn woorden wordt gegeven. Controleer maar in uw eigen Griekse editie van Nestle-Aland. De verschillen zijn zeer marginaal. We weten met forse zekerheid wat de inhoud van de oorspronkelijke documenten was. Niet alleen door de handschriften van de evangelien zelf, maar ook door de citaten die bij de vroegste kerkvaders voorkomen.

Bovendien, elke historicus en handschriftexpert zal ons verzekeren dat kleine verschillen tussen handschriften eerder een bevestiging voor hun betrouwbaarheid zijn dan een ontkrachting daarvan.  De verschillen laten zien dat de kopieerders niet probeerden verschillen weg te masseren, maar dat ze extreem nauwkeurig overschreven. Er is niet, zoals in het geval van de Koran, een tijd geweest dat de documenten met kleine verschillen moesten worden vernietigd.  

46. Jezus geloofde dat het Oude Testament betrouwbaar was (Mattheüs26:54), zonder fouten (Lukas 16:17) en dat het zijn kracht behoudt (Johannes 10:35). Grote uitspraken die inmiddels onderhevig zijn aan inflatie. Denk maar aan de archeologisch inzichten, Gilgamesj of onze hedendaagse kijk op het ontstaan van de wereld. Zit Jezus er naast en heeft de werkelijkheid hem op dit punt ingehaald?
Jezus heeft het over de boodschap van de Joodse Schriften, niet over de interpretatie van historische gebeurtenissen. Hij was geen fundamentalist.

47. Iedereen die zich bevindt binnen een religieuze stroming of sekte kan een "paranormale" religieuze ervaring claimen. Echter hoe kan een derde partij controleren of deze claim op waarheid berust en niet is gebaseerd op een waan? Verslaat een subjectieve ervaring het beginsel dat er sprake moet zijn van objectieve bewijslast. Draagt een subjectieve ervaring meer gewicht dan objectief bewijs?

Iedereen die denkt dat hij of zij het bovennatuurlijke kan bewijzen kan bij
dit instituut terecht. Er staat een bedrag open van 1 miljoen dollar voor degene die een bovennatuurlijke claim waar kan maken. Onder vooraf besproken condities. Het is nog nooit iemand gelukt om ook maar de schijn te wekken dat er meer is tussen hemel en aarde.
Ik doe niks met paranormale religieuze ervaringen van anderen. Wat moet ik er mee? En ook mijn eigen religieuze ervaringen bewijzen niets. Ze zijn een combinatie van wat ik denk, voel, wil. Een hoop chemie. Het gaat in het christelijk geloof dan ook niet om onze ervaringen, maar om geloofsvertrouwen in God.

Flauwe grap, zo’n instituut. Eerst definieer je als secularist wat natuurlijk en bovennatuurlijk is, en alle bewijzen vallen per definitie alleen binnen die eerste categorie; en wat een verbazing vervolgens, met de natuurlijke bewijsmethodes kan je het bovennatuurlijk niet bewijzen.

48. Evolueert de god van het oude testament; als er sprake is van een verbeterd moreel besef na de komst van Jezus. Volgens christenen dan. Kan een god zichzelf verbeteren. Is hier sprake van een imperfectie die met voortschrijdende openbaring opgelost moet worden?
Nee, God evolueert niet. Het beeld van God evolueert omdat God zich geleidelijk steeds meer bekend maakt. Met de komst van Jezus heeft God zich ten volle bekend gemaakt. Daarna is dus geen nieuwe onthulling meer te verwachten, want hij is de Zoon van God zelf.

49. Onfray beschreef Jezus als volgt: "De Messias heeft geen honger of dorst, hij slaapt nooit, kent geen stoelgang, copuleert niet en lacht niet". En dan voeg ik er nog aan toe; er worden wonderen aan hem toegeschreven en woorden in zijn mond gelegd. Haal je dus alles weg, dan blijft er niets over. Hebben de mensen die het bestaan van Jezus betwisten niet in zekere zin gelijk? Is de zoektocht naar de historiciteit van een persoon niet een kwestie van afstrepen?
Lees eens een serieuze biografie over een bekende persoon. Lezen we dat hij naar het toilet gaat, sex heeft, eet, lacht? Wat een eigenaardige opmerkingen van deze Onfray. En waarom zou ik de wonderen en woorden van Jezus weghalen? Ik heb daar geen reden voor, en houdt dus een behoorlijk stevige Jezus over. De historische Jezus – die overeenkomt met de Jezus zoals Hij ons wordt gepresenteerd door de eerste kerk.

50. De Heer is uw herder, behalve als u een moeilijke puzzel maakt. Mensen die analytisch denken , zijn daarna minder geneigd om in een god te geloven. Ook hardnekkige gelovigen blijken na experimenten minder gelovig te zijn. De suggestie is dat er twee denksystemen bestaan. Een onderbuiksgevoel voor godsdienst en een meer analyserende manier van denken. Analytische denkstrategieën zijn een krachtige bron van ongeloof. Zorgvuldig nadenken schakelt een god uit. Herkent u dit fenomeen of opereert u voornamelijk vanuit een intuïtief gevoel?

Ik herken dit niet en heb de indruk dat onze vriend de atheist opnieuw een enorme hoeveelheid hubris tentoonstelt. Hij staat met zijn denken ver boven het gelovige klootjesvolk, dat is wel duidelijk. Hoe aanmatigend.

3 opmerkingen:

Paul Miller zei

Vraag 43 is het onderwerp van een boek van C.S. Lewis: The abolition of man. Daar staan nog meer van dergelijke citaten. Maar ja, C.S. Lewis is verboden terrein voor atheïsten.
Voor de rest heb ik nu geen tijd, maar Bart Ehrman citeren is natuurlijk een beetje dom. Hij viel van zijn geloof omdat hij opgroeide met dwangmatig inerrancy. Zijn manier van de bijbel bestrijden is een kopie daarvan. Alleen als alles 100% in elkaar past, letterlijk zoals de meest extreme fundamentalisten het willen zien, dan is voor hem de bijbel waar. A very pathetic approach. Maar ja, in Amerika kun je daar professor mee worden. In Nederland zou je waarschijnlijk opgenomen worden in een kliniek.

piet zei

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=8382&p=349070#p349070

Reacties op de antwoorden van Jos Strengholt volgen nog. De handel is verplaatst.

Mvg,

Piet

piet zei

@ Paul Miller in Delft wordt een wetenschapper de wacht aangezegd omdat hij voordrachten houdt over ufo's en bezoeken van buitenaardse wezens. In Kampen geloven ze in maagdelijke geboortes, een god met een kind, lijken die weer opstaan etc. En wordt een man als Kuitert uitgelachen om zijn bezwaren tegen dit soort zaken. Dit verteld denk ik veel over de cultuur die hier heerst. Dat onbewijsbare stellingen op sympathie kunnen rekenen. Bij de gratie van iemands geloof.