zaterdag 8 september 2012

Reactie op atheisten van Freethinker (30)

Ik reageer op de 95 stellingen/200 vragen aan christenen van de atheistische website www.Freethinker.nl.  Vandaag in de nieuwe serie vragen de nummers 31-40. We waden ons er door heen. 

Eerder:
Vraag 1-100
Vraag 101-105
Vraag 106-110
Vraag 111-115
Vraag 116-120
Vraag 121-125
Vraag 126
Nieuwe serie:
1-10
11-20 
21-30


31. Ofwel heeft men criteria om aan het christendom en de bijbel geheel of gedeeltelijk een geprivilegieerd statuut toe te kennen; dan moet men in staat zijn die criteria voor te leggen; ofwel heeft men die criteria niet, maar dan zijn alle godsdiensten en sekten en hun Openbaringen op het gebied van waarheidsaanspraken evenveel waard.
Aldus
etiennevermeersch. Waar zijn de desbetreffende criteria? 
Dat is net zo’n onzinnige uitspraak als te zeggen dat alles wat wetenschappers zeggen per definitie allemaal even waar moet zijn, omdat ze allemaal wetenschap bedrijven. Als twee wetenschappers elkaar uitsluitende uitspraken doen, kunnen ze niet allebei gelijk hebben.

Bij religie is het niet anders. Hun claims op waarheid spreken elkaar doorgaans zodanig tegen dat onmogelijk is dat ze allemaal tegelijk gelijk hebben. Laat de verstandige mens maar oordelen.  Wie niet in staat is te zien dat er een wereld van verschil is tussen een religie die een almachtige onzichtbare schepper van hemel en aarde vereert, en een religie (ik noem nu maar een voorbeeld) doe koeien, muggen en tegelijk de god van de dood aanbidt, is niet heel rationeel bezig.
Overigens, mijn criterium is 'Jezus' en 'historiciteit'.   

32. Atheïsten worden vaak beschuldigt dat ze ook geloven. Enkele theïsten hebben de volgende verklaring bedacht. In atheïsme zit het woord theïsme. Zeer ludiek en uiterst origineel. De filosoof Herman Philipse stelt in zijn Atheïstisch Manifest dat alle gelovigen in feite "semantisch atheïsten" zijn, omdat elke beschrijving die aan de entiteit God wordt gegeven, beperkt blijft tot woorden. Ook spitsvondig, maar raakt het ook een diepere kern?
Het is allebei onzin. Atheisten geloven niet in een god, en christenen doen dat wel. Daarentegen zou ik wel volhouden dat de manier waarop sommige atheisten omgaan met hun atheisme, grenst aan een religieuze gedrevenheid. Net zoals je van het marxisme kon zeggen dat het religieuze aspecten had.

33. Een bekende internetpersoonlijkheid schermt constant met de uitspraak: “Alle geleerden zijn het eens”!. En u raadt het al, het gaat om Jezus. Of het nu argumentum ad populum of argumentum ad verecundiam is, laat ik in het midden. Het inzicht dat het evangelie slechts geringe historische waarde heeft en men slechts met behulp van de brandstapel meer dan 1000 jaar kunnen onderdrukken. Is de ultima ratio theologorum volgens Schopenhauer. De leerstellingen van de katholieke theologie worden overgeslagen, omdat de onderzoekers daarvan niet in staat zijn tot vrij onderzoek. De pausen hebben hun theologen gebonden door dogmata, alles loopt uit op contrarationele en bovennatuurlijke absurditeiten. In 1910 is nog de antimodernisten eed ingevoerd. De theologen moeten zich neerleggen bij de beslissingen van de pauselijke Bijbelcommissie. Hier bovenop komt nog het beginsel dat “testimonia pro domo” te verzamelen. Geen beschrijving van historische feiten maar de dogmatische tendentie moet worden nagegaan. Er zijn genoeg theologen die tegen deze stroom oproeien. Het merendeel is protestants. Bultmann deelt zijn conclusies in zijn “Geschichte der synoptischen Tradition”. De uitkomst zal menigeen niet verbazen. Het oude en nieuwe testament vallen onder de definitie sprookjes uit de wereldliteratuur. Nu laat ik de vele tientallen namen van dissidente theologen maar liggen. Waarvan Schweitzer, Dibelius. Schneider, von Soden etc. belangrijke opponenten van zijn, maar achterwege.  Maar wat zullen we met bovenstaande uitspraak doen. Een kanttekening bij plaatsen of gelijk doorsturen naar de prullenbak?
Mijn advies: stop eens met te denken dat de meeste theologen hun vak onder dwang van de kerk uitoefenen; ga eens kijken hoe veel theologen de kritiek van genoemde liberale theologen pareren; jullie leggen je oor alleen te luisteren bij degenen die jullie bijval verlenen in je atheisme. En daarin ben je nog eigenaardig ook, want veel van die theologen die je citeert geloofden in het bestaan van God.

34. Het ontbreken van religie heeft volgens de onderzoeker van Der Spiegel sterke invloed op de moraal. „Mensen zonder religie verzetten zich meer dan gemiddeld tegen oorlog, doodstraf en discriminatie. Daarnaast hebben ze minder bedenkingen ten opzichte van buitenlanders, homoseksualiteit en drugs.” 

Ik geloof niet dat hierin een vraag verborgen zit.

De moraal van de religielozen kenmerkt zich dus door humanisme en tolerantie, waarden die zij sterker uitdragen dan gelovigen.
Moet ik voor de zoveelste keer op het Nazisme, Stalinisme, Maoisme en Pol Pot wijzen? Frisse boel. En de tolerantie van religielozen geldt in elk geval niet voor mensen met een religie, is het wel?

Afkomstig uit het reformatorisch dagblad.. In een discussie met een gelovige kwam het volgende naar boven drijven. “Niks hemel, hel en eeuwige verdoemenis, onze dominee preekt elke zondag over naastenliefde”! Prachtig natuurlijk om dat wekelijks te horen, maar is één keer niet genoeg? En wat blijft er over van deze naastenliefde als de naaste met iemand wil trouwen van hetzelfde geslacht, zijn leven wil laten beëindigen, zijn foetus weg wil laten halen, de voorkeur geeft voor een ander geloof of geen geloof , op zondag lekker winkelt. Hoopt dat de wetenschap het defect in een gen kan oplossen. Graag naar houseparty’s gaat en zijn kinderen niet wil indoctrineren met teksten uit de bronstijd.
Ja, christenen hebben een andere moraal dan atheisten. 
  
5.De woorden van Jezus in Johannes 49: “ Uw voorvaders aten manna in de wildernis. Ze zijn echter gestorven.” Inmiddels heeft de archeologie de exodus bestempelt als mythe. De ene mythe gelooft in de andere? Geldt dat ook voor de teksten in Matteüs 24:37-39; en Lucas 17:26, “En zoals het eraan toe ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: 27ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. 28Of zoals het eraan toe ging in de dagen van Lot: ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze plantten, ze bouwden; 29 maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om”.

Een enkele keer komt de beschuldiging bovendrijven dat atheïsten fundamentalisten zijn. Die de Bijbel lezen op een verkeerde manier. De stelling wordt dan neergezet dat de verhalen in de Bijbel niet waar zijn gebeurd. Het zijn symbolische verhalen die ook in de antieke oudheid een figuurlijke betekenis hadden. Gemiddeld kan de atheïst beamen dat ze niet waar zijn. Dus op dit punt is er overeenstemming. Echter het grote culturele dilemma dat deze verhalen circuleerden als allegorie daar kun je kanttekeningen bij plaatsen. Ook al is iets historisch onjuist is dan nog kan de tijdgeest neigen naar een letterlijke variant. Kwestie van inleven in de cultuur waarin dit ontstond. En dan komt misschien de verbetering die de atheïst aanbrengt. Hij plaatst zichzelf dichter bij de oorspronkelijke insteek. Uit historisch perspectief kiest hij voor de fundamentalistische benadering die past bij de klassieke oudheid. En gaat even voorbij aan de huidige tendens om een oplossing te vinden voor zaken die de moderne gelovige moeilijk kan verdragen. Omdat ze in tegenspraak zijn met het gezonde verstand en wetenschappelijke inzichten rond deze mythes.
Deze link
die ik heb gevonden, dankzij Rereformed, laat een stukje van de belevingswereld zien rond het verhaal rond Noach. Er bestond unanieme overeenstemming tussen Joodse en vroegchristelijke schrijvers dat er een wereldwijde overstroming heeft plaatsgevonden . Ook latere kerkvaders volgden deze trend. Dus geen lokaal gebeuren, maar alomvattend zoals de Bijbel heeft omschreven. Ook de details rond dit gebeuren nam men serieus. Of het nu de locatie was waar de Ark zou liggen of de dronkenschap van Noach. Niks figuurlijks, men geloofde in de feiten die de Bijbel verstrekte zonder dat men zich afvroeg of het gewoon een verhaal voor de leuk was, waar de boodschap uit gefilterd moest worden. Wat deze dan ook mag zijn.
Ja en? Wat is de vraag? Ah… o ja… die verhalen uit de bijbel zijn mythen. En omdat Jezus ernaar verwees zit er iets helemaal fout? Dat was verkeerd van hem?

Los van de vraag naar het historische waarheidsgehalte van de verhalen, dat Jezus ze citeert zegt niets over de historiciteit, noch dat hij de historiciteit zou erkennen door de verhalen als voorbeelden te gebruiken. Jezus deed niks anders dan de bekende en verhalen uit zijn tijd gebruiken om mensen een les te leren.

36. Religies zijn uiterst conservatief. Veel denkbeelden zijn inmiddels weerlegt. Echter men koestert ze en probeert ze nog lang te bewaren. En meestal zijn de aanhangers erg gevoelig voor kritiek. Ligt hier niet de basis voor de intolerantie en vijandigheid die ze atheïsten verwijten; als deze argumenten inbrengen die stroken met hun overtuiging?
Gaat het nu om commentaar op het christelijk geloof, of om religies in het algemeen? En kan je hardmaken dat religies ‘uiterst conservatief’ zijn? Zijn christenen ‘erg gevoelig’ voor kritiek? Vrienden atheisten, jullie zijn blijkbaar zo onder de indruk van jullie eigen argumenten dat jullie menen dat Christenen er voor sidderen en ineens heel intolerant worden? Je schetst hier een karikatuur.

37. Maak de wereld religieus en de vrede is nabij. Voor de mensen een welbehagen. Nu gaat het niet over de hemelse variant, maar de aardse aangelegenheid. Iran, Afghanistan, Verenigde Staten en Soedan om er maar een paar te noemen. Met qua populatie een schrikbarend aantal gelovigen. Vergelijk de mate van geweld eens met Finland, Nederland en Zweden. Met getalsmatig weinig gelovigen. Kijk ook eens naar de verdraagzaamheid naar homosexuelen of de zwakkeren in de samenleving. Is deze kreet gebaseerd op “wishfull thinking”?
Laten we redelijk zijn en het niet in het algemeen over religie hebben. Dat is net zo dom als zeggen: maak de wereld seculier en de wereld wordt beter. Seculier als onder Pol Pot? Onder Hitler?

Zouden landen met minder christelijke religie beter zijn voor minderheden of zwakken in de samenleving? Ik vind dat een niet erg wetenschappelijk stelling. Toon het maar aan.

38. Wetenschap kan geen uitspraken doen over de gehele werkelijkheid. Noem een aantal redenen waarin aangegeven wordt dat religie dat wel kan doen? Is het niet veel juister om te zeggen dat religie geen enkele uitspraak doet over de werkelijkheid. Mocht u dit tegenspreken. Op welke existentiële vragen geeft religie dan een antwoord. En zijn dit concrete antwoorden waar onderzoekgegevens aan verbonden zijn?

Waarom zouden onderzoeksgegevens mijn religie moeten steunen? Wie heeft verzonnen dat de wetenschap, met zijn aprioristische godloze benadering, het ultieme criterium is voor godsdienst?

Mijn geloof doet enorme uitspraken over de gehele werkelijkheid. Dat de wetenschap dit niet wetenschappelijk vindt deert me bijzonder weinig.

Mijn religie heeft mij antwoord op vragen als: waarom besta ik, wat is de grond van mijn bestaan, wat is de bestemming van het bestaan. Dat vind ik tamelijk existentieel, voor mij is dat heel werkelijk, en nee, ik verwacht niet date en natuurwetenschapper dit kan bevestigen. Die sluit immers a priori elke verwijzing naar God of zingeving buiten zijn vakgebied.

39. De Bijbel wordt in discussies gebruikt als bron van autoriteit. Zijn de schrijvers van dit boek kennisexperts die goed gevalideerde kennismethoden hebben gebruikt of werden ze geïnspireerd door een alwetende godheid. Wat is de uitkomst van eeuwenlang Bijbelonderzoek rond deze kwestie. Als de uitkomst negatief is. Moeten we dan de Bijbel maar wegstrepen als bron van autoriteit?  
De kerk heeft door alle eeuwen heen gezegd dat de bijbel onze bron van kennis is over God en verlossing. Nimmer heeft de kerk gepretendeerd dat de bijbel een vakwetenschappelijke kenbron is. In de 19de eeuwde gingen amerikaanse christenen, in een tijd van alomheersend positivisme en geloof in de wetenschap, de bijbel net zo 'positivistitisch' behandelen. Dat was beslist niet handig van ze – en daarmee gingen ze in tegen wat de kerk 18 eeuwen lang over de bijbel had gezegd.

40. Interpretatie is een manier om er achter te komen wat iemand met een tekst bedoeld. Een logische consequentheid die binnen de wetenschap wordt gehanteerd. Is het toekennen van een nieuwe betekenis bij een tekst die onaanvaardbaar is geworden. Niet onwetenschappelijk? Hoort deze methodische willekeur wel thuis op universiteit. Op welke gronden kan theologie afwijken van de consensus dat je teksten moet beoordelen binnen hun historische context? Is het een soort joy-riding door een antieke tekst te overgieten met de wensgedachte van de hedendaagse lezer?
Snap ik u nog? Goede exegese probeert te achterhalen wat de oorspronkelijke schrijver van een tekst aan zijn toenmalige lezers of hoorders wilde vertellen. Dat is ook wat bijbelse exegese hoort te doen. Dat is in het algemeen wat aan theologische opleidingen wordt gedaan. Dat is een enorm lastige bezigheid, want een tekst van 2000 jaar geleden begrijpen is niet altijd makkelijk. Ik vind het soms al zo lastig jullie vragen hier te snappen.

1 opmerking:

piet zei

http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=reply&f=31&t=8382

Ik ga dit weekend nog reageren op uw antwoorden. Trouwens ik zie net dat u zich beroept op historiciteit. Wat een paar personen al kenbaar hebben gemaakt is het volgende: "Lees het boek van Finkelstein en Silberman eens"!. De bijbel als mythe. Kunt u in ieder geval een flink deel van de historiciteit wegstrepen.

Mvg,

Piet.