vrijdag 3 juni 2016

Het bijbelboek Joel - poging tot begrijpen - KORTE INTRODUCTIE


Profeet Joel op een Russische icoon
INTRODUCTIE
JOEL 1:1-20
JOEL 2:1-17
JOEL 2:18-27
JOEL 2:28-32
JOEL 3:1-21

INTRODUCTIE

In een discussie op Facebook met een paar Nederlandse christenen, kwam de profeet Joel ter sprake.  Omdat het makkelijker is andermans mening onderuit te halen dan zelf een heldere mening te hebben over zon lastig boekje als Joel, dacht ik dat het goed was de handschoen op te pakken en een poging te doen om Joel te 'duiden'.  Daarbij ga ik niet in op teveel details, maar meer op hoofdlijnen.

Joel schreef zijn boekje omdat er een enorme invasie van sprinkhanen in Israel was.  Deze plaag was zo groot dat de bevolking honger leed en zelfs de eredienst in de tempel niet goed kon worden uitgevoerd.  Joel zag in deze plaag de straf van God; hij noemt het niets minder dan de Dag des HEREN. Maar er was ook hoop; berouw en bekering zou tot zegen en voorspoed leiden, ja tot een tijd waarin alle gelovigen een nieuwe ervaring van God's macht en heerlijkheid zullen hebben.  De Geest van God zou komen.  God zal altijd in het midden van zijn volk zijn, terwijl de naties rondom Israel zullen worden gestraft voor hun gedrag.

Wanneer werd het boekje geschreven? Theologen zijn het er niet over eens.  Alles tussen de negende eeuw en de twee eeuw voor Christus is mogelijk. Argumenten voor en tegen gaan over het ontbreken van het noemen van een koning in Israel, het noemen van Ioniers (Grieken), het feit dat Joel in de canon tussen Hosea en Amos is geplaatst, het feit dat Assur, Babylon en Perzië niet worden genoemd, etc.

Het boekje heeft een sterk samenhangende structuur; In Tyndale Old Testament Commentaries on Joel and Amos, door David Allan Hubbard (1989), vond ik een fraai overzicht, die Hubbard weer heeft uit de International Standard Bible Encyclopedia.

Iets over de literaire stijl van Joel; hij gebruikt hexameter, pentameter, tetrameter, en met een staccato beweging, zo lees ik in een commentaar. Irvin A. Busenitz, in Joel and Obadiah - a Mentor Commentary (2003), noemt het een 'literair meesterwerk'. Ik kan dat niet goed beoordelen maar geloof Busenitz op zijn woord.

De Herziene Statenvertaling geeft het hele boek Joel in dichtvorm weer, om de literaire stijl aan te geven.  Literaire stijl als zodanig zegt ons iets over hoe we het boek moeken lezen. Dichters spreken doorgaans meer vanuit en tot het dart dan vanuit en tot het verstand. We hoeven natuurlijk geen tegenstelling te vooronderstellen, maar als een profeet in dichterlijke taal spreekt moeten we ons wat behoedzaam opstellen.  We moeten niet denken dat we een theologische verhandeling gaan lezen.

Laten we maar niet teveel bij de inleidende vragen stilstaan; in feite moet je veel van die informatie juist bij uitstek uit het zorgvuldig lezen van het boekje halen.  Laten we een poging wagen.

Joel 1:1-20 en 2:1-17

Joel 2:18-2:32 en 3:1-21


Geen opmerkingen: